Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Kế hoạch đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và xét cấp học bổng Học kỳ II Năm học 2013 - 2014

Kế hoạch đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và xét cấp học bổng Học kỳ II Năm học 2013 - 2014

Email In PDF.

(KẾ HOẠCH Số: 417/KH-CĐCNCP)

Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và xét cấp học bổng Học kỳ II Năm học 2013 - 2014

    Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-CĐCNCP ngày 29 tháng 4 năm 2009 về việc đánh giá, xếp loại rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) đối với học sinh, sinh viên (HSSV);

    Căn cứ tiến độ đào tạo và kế hoạch tổ chức thi đối với các lớp, khóa học trong học kỳ II năm học 2013 – 2014;

    Nhà trư­ờng xây dựng Kế hoạch đánh giá, xếp loại rèn luyện và xét cấp HBKKHT đối với HSSV học kỳ II năm học 2013 - 2014 như­ sau:

    I. Thành phần Hội đồng đánh giá

1.

Đ/c Phan Văn Thạch

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn

Phó Hiệu trưởng

Phó CTHĐ

3.

Đ/c Tạ Ngọc Lộc

Trưởng phòng CTHSSV

Ủy viên TT

4.

Đ/c Đỗ Quang Khải

Phó HT - Chủ tịch CĐ

Ủy viên

5.

Nguyễn Văn Ngọc

Bí thư ĐTN

Ủy viên

6.

Đ/c Đoàn Văn Khoan

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

7.

Đ/c Đinh Văn Lưu

Trưởng phòng TCHC

Ủy viên

8.

Đ/c Bùi Thị Lý

Kế toán trưởng

Ủy viên

9.

Đ/c Hoàng Minh Hải

Giám đốc TT HTĐT&TS

Ủy viên

10.

Trưởng khoa

Các khoa thuộc Trường

Ủy viên

11.

Trần Thị Mai Anh

Phòng CTHSSV

UV thư ký

    II. Nội dung công việc

    Đối với các lớp thuộc Hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 15 THCS, khóa 16 và Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 5, khóa 6 đã có lịch thi học kỳ II và xét điều kiện học tiếp, Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN) làm Báo cáo chất lượng học tập, rèn luyện và đề nghị xét cấp HBKKHT cho HSSV của lớp mình phụ trách, ngay sau khi tổ chức thi và có kết quả các môn học.

    Đối với các lớp thuộc Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 14 THCS, khóa 15 THPT; Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 4; Hệ Cao đẳng nghề khóa 3, đã tổ chức thi tốt nghiệp, phòng Công tác HSSV phối hợp với GVCN rà soát, đối chiếu, tập hợp đầy đủ Báo cáo chất lượng học tập, rèn luyện, đề nghị cấp HBKKHT Học kỳ II năm học 2013 - 2014.

    Đối với các lớp Bổ túc văn hóa THPT; CĐ liên thông K3 và K4, GVCN lập, ký duyệt báo cáo chất lượng học tập, rèn luyện Học kỳ II đối với HSSV (không đề nghị xét cấp học bổng KKHT), gửi về Phòng Công tác HSSV kịp thời.

    Cách tính Điểm trung bình chung học tập học kỳ của HSSV, thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành đối với từng hệ.

    Số giờ HSSV nghỉ ốm, phép, vô lý do và việc hoàn thành các nhiệm vụ khác của HSSV trong học kỳ II năm học 2013 - 2014 đối với tất cả các hệ, khóa, lớp tính  từ tháng 02/2014 đến khi kết thúc học kỳ, năm hoặc khóa học (đối với từng lớp, có thể sớm, muộn khác nhau nhưng muộn nhất là hết tháng 6/2014).

    Quỹ học bổng KKHT học kỳ II năm học 2013 – 2014 đối với HSSV từng lớp, thực hiện theo Quyết định số 401/QĐ-CĐCNCP ngày 10/6 /2014 của Hiệu trưởng.

    III. Tổ chức thực hiện

    Giáo viên chủ nhiệm các lớp chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo chất lượng học kỳ, theo đúng các Quy định hiện hành.

    Trưởng khoa đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các giáo viên chủ nhiệm; ký duyệt Báo cáo chất lượng học tập, rèn luyện và danh sách đề nghị xét, cấp học bổng KKHT cho HSSV các lớp thuộc khoa, gửi về phòng Công tác HSSV, chậm nhất là 16h ngày 26/6/2014.

    Phòng Công tác HSSV phối hợp với phòng Đào tạo đôn đốc các khoa, tổ chức rà soát, xác nhận, lập báo cáo tổng hợp chất l­ượng học tập, rèn luyện và danh sách đề nghị xét cấp học bổng KKHT Học kỳ II đối với HSSV toàn Trường để trình Hội đồng đánh giá xét.

    14h00 ngày 27/6/2014 Hội đồng họp xét, đề nghị công nhận kết quả học tập, rèn luyện, cấp học bổng KKHT Học kỳ II năm học 2013 - 2014 cho HSSV.

    Các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động phối hợp thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng Kế hoạch.

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2014

HIỆU TRƯ­ỞNG

(đã ký)

ThS. Phan Văn Thạch

 

Liên kết website