Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Công đoàn >> Văn bản hướng dẫn.

Văn bản hướng dẫn.

Một số Văn bản hướng dẫn

MỘT SỐ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

   1. Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

      Chương I - VỀ ĐOÀN VIÊN

      Chương II - VỀ NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

      Chương III - VỀ TỔ CHỨC CƠ SỞ CỦA CÔNG ĐOÀN

      Chương IV - VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ

      Chương V  - VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN VÀ UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

      Chương VI  - VỀ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN

      Chương VII - VỀ KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

      Chương VIII - VỀ CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ THEO ĐIỀU 44

                               ....xem, tải về tại đây

 

2. Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

                             ....xem, tải về tại đây

 

   3.  Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn

                             ....xem, tải về tại đây

 

   4. Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam”

                            ....xem, tải về tại đây

 

    5. Phụ lục đi kèm Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam”

                           ....xem, tải về tại đây

 

   6. Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

                        ....xem, tải về tại đây

 

   7. Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

                          ....xem, tải về tại đây

 

   8. Quyết định Về việc ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

                         ....xem, tải về tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:34
   

Liên kết website