Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Hoạt động nhà trường Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

Email In PDF.

(Số 279-KH/ĐU)

    Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015; Căn cứ Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 11/4/2014 của Thành ủy Cẩm Phả về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; Ban chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, như sau:

      I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014-2015 trong cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên toàn trường nhằm tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc trong; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

    2. Tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

    3. Công tác tuyên truyền cần được triển khai với các hình thức phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; mang tính quần chúng sâu rộng, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, tạo sức thuyết phục và lan toả.

    4. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, tạo được khí thế cách mạng, tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

    II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM TRONG HAI NĂM 2014-2015

    A. NĂM 2014

   1. Kỷ niệm 59 năm Ngày giải phóng Khu mỏ (25/4/1955- 25/4/2014) và 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)

    Nội dung  tuyên truyền

    - Ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của sự kiện Giải phóng Khu mỏ và những thành tựu to lớn của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong suốt chặng đường 59 năm qua.

    - Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

    - Ca ngợi truyền thống đoàn kết, đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam; ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

    - Những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

    2. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)

    Chủ đề tuyên truyền

    - Nêu bật thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

    - Trân trọng và biết ơn những đóng góp to lớn của nhân dân ta và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

    - Tham gia tích cực và tuyên truyền những hoạt động thiết thực của Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

    3. Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2014)

    Nội dung tuyên truyền

    - Tiếp tục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế; nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    - Tiếp tục tuyên truyền quán triệt các lời dạy của Bác trong tất cả các bức thư mà Bác gửi cho ngành giáo dục và đào tạo, đặc biệt là bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi.

    - Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

    4. Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)

    Nội dung tuyên truyền

    - Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

    - Những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 69 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

    - Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục ý thức tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

    5. Kỷ niệm 51 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963- 30/10/2014)

    Nội dung tuyên truyền

    - Tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, ý thức tự lực, tự cường, đề cao tinh thần đoàn kết của quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đội với các thế hệ đã hy sinh xương máu để bảo vệ và xây dựng quê hương Quảng Ninh trong 51 năm qua.

    - Nêu gương người tốt, việc tốt để cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn ngành nâng cao nhận thức và tự hào, tin tưởng vào tiềm năng phát triển của tỉnh, hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần xây dựng Quảng Ninh thực sự phát triển bền vững và trở thành nơi “Hội tụ tài năng, lan toả lợi ích”

    - Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh và các chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm chào đón và thu hút đầu tư từ các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

    6. Ngoài ra đối với các ngày lễ kỷ niệm trong năm, theo các tổ chức cần thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền như:

    Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2014); Kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2014); Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014); Kỷ niệm 38 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khóa VI (25/4/1976  -  25/4/2014); Kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2014); Kỷ niệm 12 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2014); Kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2014); Kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống ngành công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2014); Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2014); ...

    B. NĂM 2015

    1. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và đón Tết Nguyên đán  Ất Mùi-2015

    Nội dung tuyên truyền

    - Nêu bật những kết quả đạt được của tỉnh, ngành, của đơn vị trong việc thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác đồng thời chú ý phát hiện, giới thiệu những điển hình nhân tố mới.

    - Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập trung làm rõ những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong 84 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

    - Tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung phản ánh lộ trình, biện pháp và kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau khi kiểm điểm Nghị quyết của các tổ chức đảng, đảng viên, các tập thể, cá nhân.

    - Phát hiện và nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đổi mới cách thức quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa; biểu dương tổ chức đảng, đơn vị tiêu biểu và cán bộ, giáo viên, học sinh gương mẫu trong các phong trào thi đua và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    - Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là các hoạt động chăm lo tết đối với các gia đình cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, gia đình còn nhiều khó khăn; động viên cán bộ, giáo viên, học sinh vượt qua khó khăn, đoàn kết, nêu cao ý chí và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    - Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội… Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

    2. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

    Nội dung tuyên truyền

    - Tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hoá của khu di tích Đền Hùng; những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

    - Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    3. Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Khu mỏ (25/4/1955- 25/4/2015) và 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

    Nội dung  tuyên truyền

    - Ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của sự kiện Giải phóng Khu mỏ và những thành tựu to lớn của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua.

    - Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

    - Ca ngợi truyền thống đoàn kết, đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam; ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

    - Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

    - Phổ biến những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các chủ trương, nghị quyết của tỉnh về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển trong tình hình mới; nhấn mạnh những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những diễn biến phức tạp xảy ra trên Biển Đông.

    4. Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2015)

    Nội dung tuyên truyền

    - Tiếp tục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế; nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    - Tiếp tục tuyên truyền quán triệt các lời dạy của Bác trong tất cả các bức thư mà Bác gửi cho ngành giáo dục và đào tạo, đặc biệt là bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi.

    - Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

   5. Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)

    Nội dung tuyên truyền

    - Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

    - Những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 69 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

    - Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục ý thức tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, giáo viên, học sinh.

    6. Ngoài ra đối với các ngày lễ kỷ niệm trong năm, theo các tổ chức cần thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền như:

    Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2015); Kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2015); Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015); Kỷ niệm 39 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khóa VI (25/4/1976 - 25/4/2015); Kỷ niệm 61 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2015); Kỷ niệm 129 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2015); Kỷ niệm 67 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2015); Kỷ niệm 14 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2015); Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2015); Kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2015); Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2015); Kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2015); Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015)...

    III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

    1. Ban tuyên giáo đảng bộ:

    - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2014 - 2015 trong Đảng bộ nhà trường.

    - Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tại các đơn vị trong trường.

    2. Các tổ chức Công đoàn, Thanh niên và các Chi bộ trực thuộc:

     - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch này để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại đơn vị.

    Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 của Đảng bộ trường. Đề nghị các đơn vị liên quan triển khai, tổ chức thực hiện.

Cẩm Phả, ngày 17 tháng 4 năm 2014

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

(đã ký)

ThS. Phan Văn Thạch 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 07:56 )  

Liên kết website