Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế tuyển sinh Liên thông của Trường

Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế tuyển sinh Liên thông của Trường

Email In PDF.

(Số 372/TB-CĐCNCP)

 

Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo

Quy chế tuyển sinh Liên thông của Trường

 

Kính gửi:     - Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức nhà trường

                     - Các em học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh

                     - Các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh

    Căn cứ Quyết định số 8359/QĐ-BCT ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Th­ương về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tr­ường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả;

    Căn cứ vào Thông tư số 08/2015TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả đã xây dựng Dự thảo Quy chế tuyển sinh liên thông cao đẳng chính quy và dự kiến triển khai thực hiện từ tháng 7/2015. Nội dung bản Dự thảo được đăng tải trên trang Website của trường theo địa chỉ www.cdcncp.edu.vn

    Để hoàn thiện dự thảo, trước khi đi vào thực hiện. Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả, kính đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức nhà trường; các em học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh; các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh cho ý kiến đóng góp về nội dung của bản Dự thảo Quy chế tuyển sinh liên thông cao đẳng chính quy. Các ý kiến đóng góp được gửi trực tiếp về Trung tâm hỗ trợ Đào tạo và tuyển sinh nhà trường hoặc gửi vào địa chỉ E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

    Thời gian cho ý kiến tới trước 16h30’ ngày 10/7/2015.

    Rất mong nhận được sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức nhà trường; các em học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh; các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, để nội dung của bản Dự thảo Quy chế tuyển sinh liên thông cao đẳng chính quy Trường được hoàn thiện.

    Xin trân trọng cám ơn./.

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Văn Thạch

 

Dự thảo

QUY CHẾ

Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:      ngày    tháng 6 năm 2015

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

    Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

    1. Văn bản này quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng bao gồm: tuyển sinh và tổ chức đào tạo; nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường trong đào tạo liên thông; nghĩa vụ và quyền của người học; chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.

    2. Quy chế này áp dụng với đào tạo liên thông trình độ cao đẳng của trường và với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

    Điều 2. Đào tạo liên thông

    1. Đào tạo liên thông là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác.

    2. Đào tạo liên thông được tổ chức theo hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học.

    Điều 3. Mục đích đào tạo liên thông

    Tạo cơ hội học tập cho người học và phát triển ngành, nghề phù hợp với nhu cầu xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong đào tạo và đảm bảo công bằng trong giáo dục.

Chương II

TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

    Điều 4. Điều kiện về văn bằng dự thi đào tạo liên thông

    1. Người dự thi đào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng sau:

    a) Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

    b) Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề

    c) Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

    2. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Điều 5. Tuyển sinh

    1. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy:

    Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng thực hiện tuyển sinh 2 lần trong năm được thực hiện bằng cách thi tuyển và xét tuyển.

    Lần 1: Tổ chức thi tuyển và xét tuyển vào tháng 3 hàng năm

    Lần 2: Tổ chức thi tuyển và xét tuyển vào tháng 11 hàng năm

    a)  Tổ chức thi tuyển

    Các môn thi tuyển gồm: Môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành

        Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử: thi môn Toán, Lý thuyết mạch, CN

        Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Thi môn Toán, Sức bền vật liệu, CN….

        Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí: Thi môn Toán, Sức bền vật liệu, CN….

        Ngành Kế toán: Thi môn Toán, Kinh tế vi mô, CN….

    b) Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét gồm các khối:

        Khối A00:  Toán, Lý, Hoá.

        Khối A01: Toán, Lý, Tiếng Anh.

        Khối B00: Toán, Hoá, Sinh.

        Khối D01: Toán, Văn, Tiếng Anh.

    c) Việc tổ chức tuyển sinh, thi tuyển, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    2. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học:

    Thực hiện tương tự như đào tạo liên thông hình thức chính quy. Việc tổ chức tuyển sinh, thi tuyển, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    3. Xét tuyển thẳng vào học Cao đẳng những trường hợp sau:

    Người có bằng trung cấp loại giỏi trở lên và người có bằng trung cấp loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo

    Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề quốc gia.

    Điều 6. Thời gian đào tạo liên thông

    Thời gian đào tạo được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng tích lũy quy định cho từng chương trình và trình độ đào tạo theo niên chế hoặc tín chỉ.

    - Thời gian đào tạo 18 tháng đối trường hợp tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cùng chuyên ngành

    - Thời gian đào tạo 24 tháng đối trường hợp tốt nghiệp Trung cấp nghề cùng chuyên ngành

    Đối những trường hợp ngành nghề gần chuyên ngành đào tạo phải học bổ sung các học phần còn thiếu khi vào học.

    Điều 7. Chương trình đào tạo và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập

    1. Chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chính quy đang áp dụng tại trường. Chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học đang áp dụng tại trường.

    2. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng đào tạo liên thông, Hiệu trưởng căn cứ vào chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, văn bằng, kết quả học tập đã có của người học để quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học và công bố công khai trước khi tổ chức đào tạo.

    Điều 8. Tổ chức đào tạo liên thông

    1. Đào tạo liên thông chính quy được tổ chức, quản lý theo các quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Sinh viên hệ liên thông chính quy học chung, thi hết môn và thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp cùng với sinh viên hệ chính quy.

    2. Đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học được thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

     Điều 9. Văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm

   1. Người học liên thông sau khi kết thúc chương trình đào tạo, nếu đủ điều kiện theo quy định thì được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với trình độ đào tạo.

   2. Người học liên thông theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy; Người học liên thông hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp vừa làm vừa học.

    3. Bảng điểm của người học liên thông phải ghi đầy đủ kết quả học tập trong thời gian đào tạo liên thông và các môn học, học phần cùng số tín chỉ hay đơn vị học trình của trình độ trước đã được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học công nhận.

Chương III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG;

TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN

    Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường

    1. Tổ chức đào tạo liên thông theo các quy định tại Quy chế này.

    2. Quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học trên cơ sở so sánh, đối chiếu mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của ngành/nghề đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, khối lượng kiến thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá của chương trình trung cấp nghề.

    3. Công bố trên trang thông tin điện tử của trường thông tin: các quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo; các ngành đào tạo liên thông; chuẩn đầu ra của ngành đào tạo; chương trình đào tạo; kế hoạch đào tạo; phương pháp đánh giá; các điều kiện đảm bảo chất lượng; học phí.

    4. Thực hiện các yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

    5. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và công tác quản lý, phục vụ của trường.

    6. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện đào tạo liên thông qui định.

    7. Được liên kết đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học theo quy định về liên kết đào tạo trình độ cao đẳng hiện hành.

    Điều 11. Trách nhiệm cung cấp thông tin

    Nhà trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ sở giáo dục đại học đào tạo liên thông về: mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận, để làm cơ sở cho việc công nhận giá trị kết quả học tập, miễn trừ các học phần đã học cho người học.

Chương IV

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC

    Điều 12. Nhiệm vụ của người học

    1. Nộp hồ sơ cho trường theo quy định; xuất trình bản chính các văn bằng hoặc chứng chỉ đã được cấp để đối chiếu với bản sao.

    2. Đóng học phí theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

    3. Tuân thủ những quy định hiện hành về đào tạo liên thông quy định tại Quy chế này.

    4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

    Điều 13. Quyền của người học

   1. Được cung cấp đầy đủ thông tin về: điều kiện dự thi; chương trình đào tạo; kết quả chuyển đổi kết quả học tập để miễn trừ khối lượng kiến thức đã có; hình thức thi kiểm tra; đánh giá; quy chế đào tạo; quy chế học sinh, sinh viên; chuẩn đầu ra; học phí; văn bằng tốt nghiệp.

    2. Được trường bảo đảm các điều kiện đào tạo với chất lượng như đã thông báo tuyển sinh và chuẩn đầu ra đã công bố.

    3. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Chương V

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

      Điều 14. Chế độ báo cáo

    1. Trường phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về lịch thi tuyển sinh liên thông trước 2 tháng để tổ chức giám sát, kiểm tra.

     2. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, cơ sở giáo dục đại học báo cáo kết quả tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp trong năm và kế hoạch tuyển sinh năm sau.

    3. Nhà trường không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đúng sự thật theo yêu cầu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này sẽ bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo liên thông.

    Điều 15. Xử lý vi phạm

    1. Việc xử lý các vi phạm trong tuyển sinh và đào tạo liên thông thực hiện theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Quy chế tuyển sinh và đào tạo vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    2. Người học bị phát hiện có sai phạm trong tuyển sinh hoặc quá trình đào tạo, khai man hồ sơ bị buộc thôi học, thu hồi bằng tốt nghiệp.

    Điều 16. Chế độ lưu trữ

    1. Tất cả bài thi, hồ sơ và kết quả tuyển sinh của thí sinh, trường phải bảo quản và lưu trữ theo quy định của Pháp lệnh lưu trữ.

    2. Kết quả công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học phải bảo quản và lưu trữ sau 3 năm kể từ ngày được cấp bằng;

    3. Bảng điểm và quyết định công nhận tốt nghiệp, sổ gốc cấp văn bằng lưu trữ theo quy định hiện hành./.

HIỆU TRƯỞNG

 

ThS. Phan Văn Thạch

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 02 Tháng 7 2015 14:11 )  

Liên kết website