Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế đào tạo liên thông

Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế đào tạo liên thông

Email In PDF.

(Số: 432/TB-CĐCNCP)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

 

                Kính gửi:  Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức nhà trường

                                  Các em học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh

                                 Các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh

    Căn cứ Quyết định số 8359/QĐ-BCT ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Th­ương về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tr­ường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả;

    Căn cứ vào Thông tư số 08/2015TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định Đào tạo lên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả đã xây dựng Dự thảo Quy chế đào tạo liên thông cao đẳng và đã tổ chức tổng hợp ý kiến, chỉnh sửa lần 1. (Nội dung bản Dự thảo được đăng ngay dưới thông báo này)

    Để hoàn thiện dự thảo, trước khi đi vào thực hiện. Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả, kính đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức nhà trường; các em học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh; các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh cho ý kiến đóng góp về nội dung của bản Dự thảo Quy chế đào tạo liên thông cao đẳng. Các ý kiến đóng góp được gửi trực tiếp về Trung tâm hỗ trợ Đào tạo và tuyển sinh Nhà trường hoặc gửi vào địa chỉ E.mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

    Thời gian cho ý kiến tới trước 16h30’ ngày 13/8/2015.

    Rất mong nhận được sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức nhà trường; các em học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh; các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, để nội dung của bản Dự thảo Quy chế đào tạo liên thông cao đẳng của Trường được hoàn thiện.

    Xin trân trọng cám ơn./.

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 8 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Văn Thạch

 DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:    ngày   tháng   năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

    1. Quy chế này quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng bao gồm: tuyển sinh và tổ chức đào tạo; nhiệm vụ và quyền hạn của Trường trong đào tạo liên thông; nghĩa vụ và quyền của người học; chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.

   2. Quy chế này áp dụng trong đào tạo liên thông trình độ cao đẳng của Trường.

   Điều 2. Đào tạo liên thông

   1. Đào tạo liên thông là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác.

   2. Đào tạo liên thông được tổ chức theo hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học.

   Điều 3. Mục đích đào tạo liên thông

   Tạo cơ hội học tập cho người học và phát triển ngành, nghề phù hợp với nhu cầu xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong đào tạo và đảm bảo công bằng trong giáo dục.

 Chương II

 TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

   Điều 4. Điều kiện về văn bằng dự tuyển đào tạo liên thông

   Người dự tuyển đào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng  sau:

   Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.

   Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề và đã học đủ khối lượng kiến thức, đã thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

   Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

   Điều 5. Tuyển sinh

   1. Ngành đào tạo.

    Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử; Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; Ngành Kế toán.

   2. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy.

   Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng thực hiện 2 đợt trong năm vào tháng 8 và tháng 11 hàng năm.

   Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển hoặc xét tuyển

   a) Tổ chức thi tuyển

    Môn thi: Môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.

    Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử: thi môn Toán, Lý thuyết mạch, Trang bị điện.

    Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Thi môn Toán, Cơ kỹ thuật, Kết cấu động cơ đốt trong.

    Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí: Thi môn Toán, Cơ kỹ thuật, Công nghệ Chế tạo Cơ khí.

    Ngành Kế toán: Thi môn Toán, Kinh tế vi mô, Kế toán doanh nghiệp.

    b) Tổ chức xét tuyển:

    Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét gồm các khối:

    Khối A00: Toán, Lý, Hoá.

    Khối A01: Toán, Lý, Tiếng Anh.

    Khối B00: Toán, Hoá, Sinh.

    Khối D01: Toán, Văn, Tiếng Anh.

    c) Việc tổ chức tuyển sinh, thi tuyển, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    3. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học:

    Thực hiện tương tự như đào tạo liên thông hình thức chính quy. Việc tổ chức tuyển sinh, thi tuyển, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    4. Xét tuyển thẳng vào học Cao đẳng những trường hợp sau:

    Người có bằng trung cấp loại giỏi trở lên; người có bằng trung cấp loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo

    Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề quốc gia.

    Điều 6. Thời gian đào tạo liên thông

    Thời gian đào tạo được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng tích lũy quy định cho từng chương trình và trình độ đào tạo theo niên chế hoặc tín chỉ.

    Thời gian đào tạo 18 tháng.

    Đối với những trường hợp ngành/nghề gần chuyên ngành đào tạo phải học bổ sung các học phần còn thiếu.

    Điều 7. Chương trình đào tạo và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập

    1. Chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chính quy đang áp dụng tại trường. Chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hình thức vừa làm vừa học đang áp dụng tại trường.

    2. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng đào tạo liên thông, Hiệu trưởng căn cứ vào chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, văn bằng, kết quả học tập đã có của người học để quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học và công bố công khai trước khi tổ chức đào tạo.

    Điều 8. Tổ chức đào tạo liên thông

    1. Đào tạo liên thông chính quy được tổ chức, quản lý theo các quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống niên chế hoặc tín chỉ. Thời gian sinh viên hệ liên thông chính quy học, thi hết môn và bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp hoặc học các môn thay thế thực hiện tương tự như sinh viên hệ chính quy.

    2. Đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học được thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

    Điều 9. Văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm

    1. Người học liên thông sau khi kết thúc chương trình đào tạo, nếu đủ điều kiện theo quy định thì được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm phù hợp với trình độ và hình thức đào tạo.

    2. Người học liên thông theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy; Người học liên thông hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp vừa làm vừa học.

    3. Bảng điểm phải ghi đầy đủ kết quả học tập trong thời gian đào tạo liên thông và các môn học, học phần cùng số tín chỉ hay đơn vị học trình của trình độ trước đã được hiệu trưởng Nhà trường công nhận.

 Chương III

 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG; TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN

    Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường

    1. Tổ chức đào tạo liên thông theo các Quy chế, Quy định hiện hành.

    2. Quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học trên cơ sở so sánh, đối chiếu mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của ngành/nghề đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, khối lượng kiến thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá của chương trình đã học.

    3. Công bố trên trang thông tin điện tử của trường thông tin: các quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo; các ngành đào tạo liên thông; chuẩn đầu ra của ngành đào tạo; chương trình đào tạo; kế hoạch đào tạo; phương pháp đánh giá; các điều kiện đảm bảo chất lượng; học phí.

    4. Thực hiện các yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

    5. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và công tác quản lý, phục vụ của trường.

    6. Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định.

    Điều 11. Trách nhiệm cung cấp thông tin

    Nhà trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ sở giáo dục đại học đào tạo liên thông về: mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận, để làm cơ sở cho việc công nhận giá trị kết quả học tập, miễn trừ các học phần đã học cho người học.

 Chương IV

 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC

    Điều 12. Nhiệm vụ của người học

    1. Nộp hồ sơ cho Trường theo quy định, nộp bản sao các văn bằng hoặc chứng chỉ đã công chứng hoặc xuất trình bản chính các văn bằng hoặc chứng chỉ đã được cấp để đối chiếu với bản sao.

    2. Đóng học phí theo quy định của Trường.

    3. Tuân thủ những Quy chế, Quy định hiện hành về đào tạo liên thông.

    4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

 Điều 13. Quyền của người học

    1. Được cung cấp đầy đủ thông tin về: điều kiện dự thi; chương trình đào tạo; kết quả chuyển đổi kết quả học tập để miễn trừ khối lượng kiến thức đã có; hình thức thi kiểm tra; đánh giá; quy chế đào tạo; quy chế học sinh, sinh viên; chuẩn đầu ra; học phí; văn bằng tốt nghiệp.

    2. Được trường bảo đảm các điều kiện đào tạo với chất lượng như đã thông báo tuyển sinh và chuẩn đầu ra đã công bố.

    3. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 Chương V

 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

    Điều 14. Chế độ báo cáo

    Nhà trường có trách nhiệm báo cáo về lịch thi tuyển sinh liên thông, kết quả tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp trong năm và kế hoạch tuyển sinh năm sau theo quy định của các cấp.

    Điều 15. Xử lý vi phạm

    1. Việc xử lý các vi phạm trong tuyển sinh và đào tạo liên thông thực hiện theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Quy chế tuyển sinh và đào tạo vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    2. Người học bị phát hiện có sai phạm trong tuyển sinh hoặc quá trình đào tạo, khai man hồ sơ bị buộc thôi học, thu hồi bằng tốt nghiệp.

    Điều 16. Chế độ lưu trữ

    1. Tất cả bài thi, hồ sơ và kết quả tuyển sinh của thí sinh, Nhà trường phải bảo quản và lưu trữ theo quy định của Pháp lệnh lưu trữ.

    2. Kết quả công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học phải bảo quản và lưu trữ sau 3 năm kể từ ngày được cấp bằng;

    3. Kết quả học tập và quyết định công nhận tốt nghiệp của người học, sổ gốc cấp văn bằng lưu trữ theo quy định hiện hành.

 HIỆU TRƯỞNG

 

Phan Văn Thạch 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 06 Tháng 8 2015 16:22 )  

Liên kết website