Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Thông báo kết quả việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên, giảng viên năm học 2013 - 2014

Thông báo kết quả việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên, giảng viên năm học 2013 - 2014

Email In PDF.

 

+ Nguyên văn của "Thông báo kết quả việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên, giảng viên năm học 2013 - 2014"  ...vui lòng xem chi tiết tại đây

+ Tổng hợp ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy LÝ THUYẾT của  giáo viên, giảng viên năm học 2013 - 2014  ...xem chi tiết tại đây

+ Tổng hợp ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy THỰC HÀNH của  giáo viên, giảng viên năm học 2013 - 2014  ...xem chi tiết tại đây

 

 

Liên kết website