Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn các cấp trong công tác An toàn phòng cháy chữa cháy của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn các cấp trong công tác An toàn phòng cháy chữa cháy của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Email In PDF.

(Số 145/QĐ-CĐCNCP)

Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn các cấp

trong công tác An toàn phòng cháy chữa cháy

của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

    Thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy (PCCC) và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

    Để tổ chức thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ của các cấp trong nhà trường về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhằm bảo đảm cho các hoạt động đào tạo, sản xuất, bảo vệ tính mạng của CBVC, học sinh sinh viên nhà trường và tài sản của Nhà nước.

    Hiệu trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm đối với các cấp trong Nhà trường về công tác PCCC gồm  các nội dung cơ bản như sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG :

     1. Quy định này xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với các cấp quản lý trong nhà trường nhằm thực hiện bảo đảm an toàn cho tính mạng con người, tài sản của Nhà nước và mọi hoạt động của Trường.

    2. Công tác an toàn PCCC trước hết là trách nhiệm của các đồng chí Trưởng đơn vị các cấp trong trường, đồng thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên của Nhà trường.

    3. Tất cả cán bộ, viên chức (CBVC) và học sinh sinh viên phải tích cực học tập kiến thức và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định về công tác an toàn PCCC. Những nơi có đặc thù (dễ có sự cháy, nổ) định kỳ CBVC phải được kiểm tra sát hạch về quy định an toàn PCCC kết hợp với công tác an toàn lao động.

    4. Mọi người phải tích cực nêu cao tinh thần cảnh giác, triệt để tuân thủ theo nội quy và quy định an toàn PCCC.

    - CBVC có điều kiện sức khoẻ phải tham gia đội chữa cháy nghĩa vụ của đơn vị mình, tập luyện các phương án. Nếu có sự cố xẩy ra phải tham gia cứu chữa kịp thời và có hiệu quả cao.

B. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN TỪNG CẤP TRONG CÔNG TÁC PCCC:

    I. ĐỐI VỚI BAN GIÁM HIỆU :

    1. Hiệu trưởng: Là người chịu trách nhiệm chính trước cơ quan Nhà nước và cấp trên về công tác An toàn PCCC và có nhiệm vụ :

    - Chỉ đạo việc xây dựng các phương án phòng cháy, nội quy và quy định chữa cháy, xây dựng lực lượng chữa cháy của Trường .

    - Phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể thường xuyên làm công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của cấp trên trong CBVC và học sinh sinh viên để thực hiện tốt trong công tác an toàn PCCC.

    - Triển khai tổ chức thực hiện những yêu cầu của cấp trên về công tác PCCC.

    - Khen thưởng hoặc kỷ luật các cá nhân, đơn vị về công tác PCCC trong trường.

    2. Đối với các Phó Hiệu trưởng: lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về công tác an toàn PCCC và chịu trách nhiệm chính trước Hiệu trưởng trong các lĩnh vực được phân công phụ trách.

    - Riêng đối với đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác nội chính có trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn PCCC của Trường, gồm:

    + Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trong trường, liên hệ với cơ quan chữa cháy địa phương để phối hợp tổ chức thực hiện.

    + Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ PCCC cho CBVC, học sinh sinh viên.

    + Trang bị các phương tiện dụng cụ chữa cháy.

    + Tổ chức điều tra các vụ cháy (nếu có) trong trường.

    + Chỉ đạo việc tổ chức huấn luyện, diễn tập chữa cháy và chữa cháy thật khi có sự cháy xẩy ra trong Trường.

    Chỉ đạo thực hiện đúng các quy định báo cáo và kiểm tra an toàn PCCC.

    II. ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG, KHOA:

    1. PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG :

    a). Nhiệm vụ :

    - Là đơn vị trực tiếp giúp việc cho Ban giám hiệu về công tác an toàn PCCC .

    - Triển khai cụ thể hoá các Văn bản hướng dẫn của cấp trên do Ban giám hiệu chỉ đạo.

    - Đề xuất mua sắm trang bị phương tiện dụng cụ cần thiết phục vụ cho công tác PCCC của Trường.

    - Xây dựng phương án chữa cháy hàng năm của Trường duyệt lãnh đạo và cơ quan công an địa phương.

    -  Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBVC về công tác PCCC.

    b). Quyền  hạn :

    - Tham gia cùng là thành viên kiểm tra công tác an toàn lao động của Trường.

    - Kiến nghị với lãnh đạo nhà trường đình chỉ ngay những nguy cơ có thể xẩy ra mất an toàn việc cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

    - Kiểm tra định kỳ hay đột xuất trong các đơn vị của Trường.

    - Đề nghị cấp trên khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đề nghị kỷ luật các cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ để xẩy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài sản tính mạng con người v.v...

    2. ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ CÁC KHOA:

    a). Nhiệm vụ :

    - Trưởng các phòng, khoa là người chịu trách nhiệm toàn bộ công tác an toàn PCCC của đơn vị mình trước Ban giám hiệu.

    - Thường xuyên quán triệt các nội dung hướng dẫn của cấp trên cho CBVC, Giáo viên và học sinh sinh viên chấp hành đầy đủ các nội quy, quy phạm an toàn PCCC.

    - Sửa đổi, bổ sung các nội quy xưởng thực tập, kho, thiết bị mới... phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, đồng thời bảo đảm theo quy định của Nhà nước.

    - Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ của đơn vị thông qua phòng QTĐS của Trường, tổ chức lực lượng bảo đảm kịp thời đáp ứng khi có sự cố xẩy ra cháy, nổ, cứu chữa đạt hiệu quả.

    - Tổ chức quản lý, bảo quản trang thiết bị dụng cụ PCCC được trang bị lắp đặt tại các công trình trong phạm vi quản lý của đơn vị, kiểm tra, đề xuất mua bổ xung hoặc thay thế dụng cụ PCCC bị hư hỏng…

    - Căn cứ kế hoạch học tập huấn luyện, bồi dưỡng của nhà trường hoặc cấp trên tổ chức thì đơn vị cử người tham gia đầy đủ.

    - Các đơn vị có CBVC, giáo viên trực tiếp làm việc và hướng dẫn thực tập thì đơn vị phải tổ chức học học tập, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến các nội quy an toàn lao động trước khi đảm nhận công việc.

    b) Trách nhiệm, quyền hạn:

    - Tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn những quy định về công tác an toàn PCCC trong phạm vi quản lý được phân công.

    - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện công tác PCCC của CBVC, giáo viên và học sinh sinh viên trong đơn vị, phát hiện và ngăn chặn ngay những trường hợp không thực hiện đúng quy trình, quy phạm an toàn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người, tài sản của Nhà nước.

    - Đề nghị với cấp trên xét khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc  trong công tác PCCC. Đề nghị với cấp trên xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân không chấp hành nội quy an toàn PCCC hoặc làm mất, hỏng dụng cụ chữa cháy.

C. QUY ĐỊNH BÁO CÁO - KIỂM TRA CÔNG TÁC PCCC VÀ KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT :

    1. QUY ĐỊNH BÁO CÁO

    a). Đối với  tất cả các đơn vị trong Trường :

    - Nếu có sự cháy, nổ trong phạm vi quản lý thì người phụ trách đơn vị phải báo kịp thời với lãnh đạo nhà trường để có biện pháp giải quyết ngay.

    b). Đối với nhà trường:

    - Những vụ cháy, nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng phải có trách nhiệm báo cáo với cơ quan chức năng địa phương .

    2/. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA AN TOÀN PCCC:

    - Việc kiểm tra an toàn PCCC phải được thực hiện thường xuyên ở từng bộ phận làm việc, thực tập v.v...  nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời sai sót về an toàn cháy nổ.

    - Thực hiện kiểm tra ở từng cấp:

    + Ban chỉ đạo an toàn của Trường kiểm tra các đơn vị 6 tháng 1 lần.

    + Các phòng tự kiểm tra: Tháng 1 lần.

    + Các khoa: Tuần 1 lần, các tổ giáo viên (thực tập) kiểm tra hàng ngày.

    - Chú ý: Mỗi lần kiểm tra các cấp phải ghi nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm, kiến nghị, đề nghị theo từng cấp lên cấp trên (những vấn đề không giải quyết được ở phạm vi quản lý).

    3. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT :

    - Các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn PCCC được đề nghị  xét khen thưởng.

    - Các tập thể, cá nhân vi phạm các nội quy về an toàn PCCC thì tuỳ theo lỗi bị xử lý kỷ luật trong nhà trường hoặc xử lý theo quy định của pháp luật Nhà nước.

D. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

    - Mọi kinh phí đảm bảo cho công tác an toàn PCCC được hạch toán theo quy định của Nhà nước.

    - Bản quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

    - Trưởng các Phòng,

    Khoa có trách nhiệm quán triệt trong cán bộ viên chức, Giáo viên và học sinh sinh viên thuộc quyền thực hiện tốt quy định này kể từ ngày ban hành. Quy định trước đây trái với quy định này bị bãi bỏ./.

Cẩm Phả, ngày 17 tháng 3 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

ThS. Phan Văn Thạch

* Luật AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Luật số: 84/2015/QH13)  ....xem chi tiết tại đây

* Thông tư liên tịch "Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động" ....xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 23:49 )  

Liên kết website