Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Kế hoạch tự đánh giá cấp trường lần 2

Kế hoạch tự đánh giá cấp trường lần 2

Email In PDF.

(Kế hoạch Số 140/KH-CĐCNCP)

   

    Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và TCCN;

    Căn cứ Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09 tháng 5 năm 2013 về việc Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và TCCN;

    Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả xây dựng Kế hoạch tự đánh giá cấp trường lần 2, với các nội dung sau:

    1. Mục đích tự đánh giá

    1.1. Giúp nhà trường tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của mình, lập và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo theo hướng cao hơn.

    1.2. Là điều kiện cần thiết để nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

    1.3. Thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của nhà trường.

    2. Phạm vi tự đánh giá

    Đánh giá tổng thể các hoạt động của Trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng ban hành kèm theo quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    3. Hội đồng, Ban thư ký và các nhóm công tác

    3.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

    Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 138/QĐ-CĐCNCP ngày 14/8/2016 của Hiệu trưởng. Chủ tịch HĐ là Hiệu trưởng nhà trường, phó chủ tịch HĐ là Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, ủy viên thường trực là Trưởng phòng Khảo thí, ĐBCL và Thanh tra giáo dục, thư ký Hội đồng là Phó Trưởng phòng Khảo thí, ĐBCL và Thanh tra giáo dục, các ủy viên là Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng các phòng, khoa.

    3.2. Các nhóm công tác chuyên trách giúp việc tự đánh giá

    Được thành lập theo Quyết định số 139/QĐ-CĐCNCP ngày 14/8/2016 của Hiệu trưởng, gồm 5 nhóm (mỗi nhóm 05 thành viên, trưởng nhóm là ủy viên Hội đồng tự đánh giá và 01 thư ký). Trưởng nhóm 1 là trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng nhóm 2 là trưởng phòng Đào tạo, Trưởng nhóm 3 là trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, Trưởng nhóm 4 là trưởng phòng Quản trị đời sống, Trưởng nhóm 5 là trưởng phòng Tài chính kế toán.

    3.3. Phân công thực hiện

TT

Tiêu chuẩn

Nhóm chịu trách nhiệm

Thời gian thu thập  thông tin và minh chứng

Ghi chú

1

1, 2, 5

Nhóm 1

31/3/2016÷06/5/2016

Trưởng nhóm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm

2

3, 4

Nhóm 2

3

6, 10

Nhóm 3

4

7, 8

Nhóm 4

5

9

Nhóm 5

    Trong quá trình thực hiện các đơn vị trong trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm công tác chuyên trách, cung cấp tài liệu theo quy định và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

    4. Kế hoạch huy động các nguồn lực

    4.1. Nhân lực

    Ngoài các thành viên trong hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách; tùy tình hình thực tế khi triển khai công tác tự đánh giá, có thể huy động thêm cán bộ từ các đơn vị phòng khoa trong trường.

    4.2. Cơ sở vật chất và tài chính

    Tận dụng cơ sở vật chất hiện có và có bổ sung thêm các trang thiết bị cần thiết cho công tác tự đánh giá. Về kinh phí/số tiết tự đánh giá gồm các nội dung chi cơ bản như: Tập huấn, phổ biến, cung cấp tài liệu; thu thập và xử lý minh chứng, viết báo cáo và các phiên họp, phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng tự đánh giá, Nhóm chuyên trách, chi vật tư, văn phòng phẩm và chi khác.

    Tùy tình hình thực tế, thường trực HĐ và Trưởng các nhóm công tác chuyên trách sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết (nội dung công việc, thời gian tiến hành, kinh phí/số tiết cần có, …), báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Làm các thủ tục thanh toán/báo giờ sau khi HĐ nghiệm thu kết quả và cung cấp số liệu về bộ phận thường trực Hội đồng để tổng hợp.

    5. Công cụ tự đánh giá

    Sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh gia chất lượng giáo dục trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và được sửa chữa, bổ sung theo Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 20/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tài liệu hướng dẫn khác.

    6. Thời gian biểu

    Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo đặc biệt là quy định về thời gian gửi các báo cáo về Bộ; Nhà trường cụ thể hóa thời gian biểu và yêu cầu các đơn vị, các nhóm công tác chuyên trách thực hiện công tác tự đánh giá từ ngày 14/3/2016 đến hết ngày 31/8/2016 đúng theo lịch trình sau:

TT

Các hoạt động

Thời gian

Tổ chức, thực hiện

1

- Họp lãnh đạo Nhà trường, Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, các nhóm công tác chuyên trách.

- Gửi Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục Đào tạo Kế hoạch, Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, các nhóm công tác chuyên trách.

14/3÷19/3/16

Phòng Khảo thí, ĐBCL &TTrGD, phòng TCHC

2

Họp Hội đồng tự đánh giá để:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, và các nhóm chuyên trách.

- Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng.

- Phổ biến chủ trương triển khai kế hoạch tự đánh giá đến toàn thể Cán bộ, giáo viên, viên chức và học sinh, sinh viên trong trường.

21/3÷25/3/16

Phòng Khảo thí, ĐBCL &TTrGD, phòng TCHC, phòng Công tác HSSV

3

Tổ chức tập huấn phổ biến, cập nhật, cung cấp tài liệu cho Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách.

28/3÷30/3/16

Phòng Khảo thí, ĐBCL &TTrGD

4

- Thu thập thông tin và minh chứng theo các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

- Mã hoá thông tin minh chứng thu thập được.

- Phân tích và lý giải minh chứng thu được để chứng minh, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu; đề xuất giải pháp khắc phục.

31/3÷06/5/16

Các nhóm công tác chuyên trách

5

- Các nhóm chuyên trách viết báo cáo tiêu chí.

- Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần)

09/5÷20/5/16

Các nhóm công tác chuyên trách

6

- Tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn.

- Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần)

23/5÷03/6/16

Thường trực, thư ký Hội đồng

7

Hội đồng tự đánh giá của trường:

- Xem xét báo cáo của từng tiêu chuẩn do các nhóm chuyên trách dự thảo.

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá

- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được.

- Xác định các thông tin cần thu thập bổ sung

- Thư ký Hội đồng tập hợp các báo cáo tiêu chuẩn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá của trường

06/6÷10/6/16

Hội đồng tự

đánh giá

8

Gửi dự thảo Báo cáo tự đánh giá đến từng thành viên Hội đồng tự đánh giá.

Họp Hội đồng tự đánh giá xem xét dự thảo báo cáo tự đánh giá.

Chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng tự đánh giá

13/6÷17/6/16

Thường trực,

thư ký Hội đồng

9

Hội đồng thông qua báo cáo tự đánh giá, gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công bố bản báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường thu thập ý kiến đóng góp về báo cáo tự đánh giá.

20/6÷24/6/16

Hội đồng tự

đánh giá

10

Xử lý các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa bản báo cáo tự đánh giá. Hội đồng thông qua báo cáo tự đánh giá lần cuối.

Tập hợp các tài liệu liên quan đến công tác tự đánh giá

Trình bản Báo cáo tự đánh giá hoàn thiện cho Hiệu trưởng phê chuẩn.

27/6÷29/7/16

Thường trực,

thư ký Hội đồng

11

- Tổng hợp, lưu giữ các thông tin minh chứng theo thứ tự mã minh chứng đã ghi trong báo cáo tự đánh giá.

- Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

01/8÷19/8/16

Thường trực,

thư ký Hội đồng

12

Nộp báo cáo tự đánh giá về Bộ Giáo dục và Đào tạo

22/8÷31/8/16

P.Khảo thí, ĐBCL &TTrGD, P.TCHC

    Căn cứ vào các tiêu chí của 10 tiêu chuẩn trọng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, các nhóm công tác chuyên trách thu thập thông tin và minh chứng, phải kiểm tra độ tin cậy, tính chính xác, mức độ phù hợp và liên quan đến tiêu chí, phải chỉ rõ nguồn gốc của chúng, lưu trữ và có biện pháp bảo vệ các thông tin và minh chứng đó. Với mỗi tiêu chí, lần lượt theo các bước: mô tả hiện trạng, đánh giá và đề ra các giải pháp khắc phục. Trường hợp chưa thể tìm được thông tin, minh chứng cho một nội dung của tiêu chí nào đó, phải nêu rõ lý do và đề xuất giải pháp để thực hiện trước chu kỳ tự đánh giá lần sau.

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

ThS. Phan Văn Thạch

 

 

 

 

 

:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 18 Tháng 3 2016 15:09 )  

Liên kết website