Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2015-2016

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2015-2016

Email In PDF.

 

(Số 504/KH-CĐCNCP)

    Thực hiện Công văn số 4146/BGDĐT-CTHSSV ngày 14/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2015 - 2016.

    Căn cứ Công văn số 1123/SGDĐT-GDCN ngày 03/6/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc Bồi dưỡng chính trị cho CB, GV và sinh hoạt chính trị đầu năm học 2015 - 2016 cho HSSV; Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả về việc bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên đầu năm học 2015 - 2016.

    Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2015 - 2016, đối với học sinh, sinh viên như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

    Giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định trong đào tạo, giáo dục của Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương, Địa phương và Nhà trường; tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó xác định rõ nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm cho học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, trang bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu đào tạo và nhu cầu xã hội.

    Tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp, thiết thực nội dung tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra đánh giá, phát huy tốt tinh thần chủ động, tự giác, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của học sinh, sinh viên.

II. Nội dung

    1. Tổ chức giáo dục pháp luật; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với ngành, nghề và gắn với trách nhiệm của HSSV. Tiếp tục phổ biến, quán triệt những nội dung chính và phù hợp trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

    2. Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ đề năm học 2015 – 2016 “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Triển khai chương trình hành động Ngành giáo dục và Nhà trường về triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội các cấp của Đảng, cơ quan quản lý ngành Trung ương và Địa phương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, nhà giáo, đảng viên, đề ra nội dung phù hợp với HSSV.

    3. Phổ biến, quán triệt và hướng dẫn thực hiện một số nội dung cơ bản của Luật giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục năm 2009; Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014; Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020; các quy chế, nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;

    4. Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định về đánh giá rèn luyện; chế độ chính sách học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng; thong tin tư vấn nghề nghiệp, việc làm… đối với HSSV;

    5. Chương tình công tác học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012 - 2016; Chương trình và nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV năm học 2015 - 2016 về giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học; giáo dục thể chất, y tế, sức khỏe, môi trường, giới tính, kỹ năng phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của thuốc lá, trò chơi trực tuyến…

    6. Thông tin thời sự nổi bật, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới, khu vực, đất nước và địa phương 8 tháng đầu năm 2015; các nội dung về chủ quyền biển, đảo, biên giới Việt Nam và quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước ta về đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam;

    7. Quán triệt Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của Ngành; Chương trình Công tác của đoàn thể và phong trào hoạt động văn hóa, thể thao của Nhà trường năm học 2015 - 2016.

III. Tổ chức thực hiện

1. Hình thức tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên

    Căn cứ chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan quản lý cấp trên, Ban giám hiệu chỉ đạo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” theo từng đối tượng.

    Đối với HSSV năm thứ nhất (các khóa mới tuyển), học tập trung tại Hội trường (có thời khóa biểu chi tiết “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” riêng cho từng khóa)

    Đối với HSSV giữa khóa, Phòng Công tác HSSV tổ chức Hội nghị cán bộ lớp, chi đoàn quán triệt trước. Sau đó Trưởng khoa chỉ đạo, GVCN lớp tổ chức sinh hoạt lớp trong tuần học đầu tháng 9 năm 2015 để phổ biến, quán triệt nội dung bồi dưỡng chính trị theo Công văn số 1123/SGDĐT-GDCN ngày 03/6/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh; phổ biến quán triệt nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và những nội dung mới trong năm học, được cơ quan cấp trên Nhà trường chỉ đạo thực hiện.

    Đối  với học sinh, sinh viên cuối khóa, trước khi HSSV ôn thi tốt nghiệp, các phòng, khoa liên quan phối hợp chỉ đạo, tổ chức tư vấn cho HSSV một số thông tin về đạo tạo liên thông, thông tin nghề nghiệp, việc làm; trang bị cho HSSV một số kỹ năng phỏng vấn, tìm kiếm việc làm; hướng dẫn, đôn đốc HSSV đã vay vốn tín dụng ưu đãi ký cam kết hoàn trả vốn đúng hạn; HSSV nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự…

    Học sinh, sinh viên chưa hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” phải học bù trong năm học theo lịch do Nhà trường bố trí. Kết quả Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện, xét điều kiện học tiếp, dự thi tốt nghiệp và các danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016 đối với HSSV.

2. Phân công nhiệm vụ

    Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị địa điểm học tập tập trung đầu khóa cho đối tượng HSSV mới vào Trường (vệ sinh, trang trí, loa máy, bàn ghế hội trường, nước uống cho Báo cáo viên lên lớp)

    Phòng Quản trị - Đời sống chuẩn bị nước uống cho học viên và đảm bảo môi trường, điều kiện khu vực vệ sinh chung.

    Khoa Công nghệ thông tin bố trí người hỗ trợ chuẩn bị, sử dụng thiết bị dạy học cho Báo cáo viên lên lớp các buổi học tập tập trung tại Hội trường.

    Trung tâm HTĐT&TS, Phòng Đào tạo cung cấp danh sách học sinh, sinh viên và phối hợp làm công tác tổ chức các buổi học tập.

    Các đồng chí trong Ban giám hiệu, cán bộ giáo viên được phân công nhiệm vụ làm báo cáo viên chủ động chuẩn bị đầy đủ tài liệu, nội dung lên lớp đúng kế hoạch (theo thời khóa biểu riêng cho từng đối tượng)

    Học sinh, sinh viên chuẩn bị vở, bút và đảm bảo ngày, giờ học tập, viết và nộp đầy đủ bài thu hoạch, các giấy tờ liên quan theo đúng quy định.

    Giáo viên chủ nhiệm lớp (hoặc GV được giao phụ trách lớp) phổ biến kế hoạch, hàng ngày đôn đốc, điểm danh, quản lý ổn định sĩ số, trật tự lớp tham gia học tập, báo cáo tình hình HSSV về Phòng Công tác HSSV; Kết thúc tuần sinh hoạt tổ chức cho HSSV viết thu hoạch, ký cam kết, đăng ký danh hiệu thi đua trong năm học và làm công tác tổ chức lớp. GVCN (hoặc được phân công phụ trách) chấm bài thu hoạch, vào điểm, gửi báo cáo kết quả kèm theo bài thu hoạch, bản cam kết, đăng ký thi đua, danh sách Ban cán sự lớp về Phòng Công tác HSSV, chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày kết thúc “Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV” của khóa, để theo dõi thực hiện và xử lý những vấn đề liên quan.

    Các khoa, Đoàn thanh niên nhà trường phối hợp tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ làm công tác tổ chức và triển khai chương trình công tác, hoạt động liên quan.

    Phòng Công tác HSSV xây dựng thời khóa biểu học tập chi tiết cho các đối tượng và là đầu mối đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Các phòng, khoa, cán bộ, giáo viên có liên quan, căn cứ nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện, ghi chép, quản lý và lưu trữ đầy đủ, chặt chẽ các tài liệu liên quan, phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá, báo cáo theo quy định.

 Quảng Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

ThS. Phan Văn Thạch

 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 06 Tháng 9 2015 18:12 )  

Liên kết website