Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2015 của trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2015 của trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Email In PDF.

(Số 327/KH-CĐCNCP)    

   

    Thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác phòng, chống tham nhũng.

    Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng của đơn vị năm 2015, các nội dung trọng tâm như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

    Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, tổ chức chuyên môn, đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các hoạt động của đơn vị; triển khai cụ thể các giải pháp phòng, chống tham nhũng, công khai minh bạch các hoạt động trong đơn vị; thường xuyên đánh giá phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán bộ, viên chức; tập trung thực hiện các nhiệm vụ giám sát, tự kiểm tra nhằm phát hiện, xử lí, chấn chỉnh thiếu sót.

    Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa những điều kiện phát sinh trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, góp phần xây dựng bộ máy quản lý của đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đội ngũ cán bộ, viên chức liêm chính, giữ vững lòng tin của cán bộ, viên chức.

2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến:

    Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường và cán bộ viên chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định số 504/QĐ-CĐCNCP ngày 22 tháng 6 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả về trách nhiệm, quyền hạn, lề lối làm việc đã được ban hành để thực hiện trong Trường. Tiếp tục quán triệt chỉ thị 02-CT/BCS ngày 30/9/2008 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và thực hiện cam kết đơn vị trong sạch vững mạnh, không tham nhũng.

    Tiếp tục tuyên truyền các quy định của Hiến pháp năm 2013 có liên quan đến phòng, chống tham nhũng; quy định pháp luật về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; Luật tiếp công dân; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Pháp lệnh thực hiện dân chủ; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ Công Thương về ban hành Chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng từ năm 2012 đến năm 2016. Tổ chức các hoạt động “Ngày Pháp luật 9/11/2015”.

    Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các nội quy, quy chế của Nhà trường đối với cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.

    Duy trì tổ chức giảng dạy cho học sinh, sinh viên của Nhà trường về công tác phòng, chống tham nhũng theo Công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

    Tổ chức rà soát các Quy chế, Quy định nếu có vấn gì chưa phù hợp hoặc văn bản của Nhà nước có thay đổi thì tổ chức sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp và thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

    Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh, các hoạt động đào tạo đảm bảo đúng quy định; xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ, tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng lao động có hiệu quả; tổ chức mua sắm vật tư phục vụ học sinh thực tập, thiết bị, sửa chữa thiết bị, nhà làm việc v.v... bảo đảm đúng quy định của nhà nước và quản lý, sử dụng hiệu quả. Thực hiện công tác tiết kiệm, tránh lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

    Thực hiện đầy đủ chính sách chế độ công khai, minh bạch đối với cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên theo quy định của Nhà nước và Quy chế của Trường, tổ chức đánh giá phân loại cán bộ, viên chức hàng tháng, năm theo đúng quy định.

    Tổ chức kiểm tra công tác tài chính, công tác tuyển sinh và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, tài chính; giám sát toàn diện các hoạt động của Trường. Xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật và nội quy, quy định của Trường.

3. Hình thức tuyên truyền, phổ biến:

    Tổ chức phổ biến trong hội nghị, lồng ghép các buổi sinh hoạt, treo băng-rôn, pa-nô, áp-phích; xây dựng chương trình, chuyên mục phòng, chống tham nhũng trên cổng thông tin điện tử của Trường; công bố công khai thủ tục hành chính, mức phí, lệ phí; hoặc tại các buổi sinh hoạt, quán triệt, hội nghị trong đơn vị...Kịp thời đăng tải trên Công thông thin điện tử các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ viên chức và học sinh sinh viên biết thực hiện.

4. Công tác xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng cán bộ:

    Cán bộ các đơn vị thường xuyên rèn luyện năng lực, phẩm chất đạo đức, kỹ năng trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong đơn vị; đề xuất cử cán bộ viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và phổ biến pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện:

    Các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Nhà trường có trách nhiệm thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng trong kế hoạch này, đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến các văn bản về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho cán bộ viên chức; công khai minh bạch chế độ chính sách, nhiệm vụ công tác hàng tháng trong phạm vi quản lý của mình để cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên biết thực hiện; đẩy mạnh công tác tự giám sát, kiểm tra các hoạt động của đơn vị và việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, quy chế, quy định v.v... của Nhà nước và Nhà trường.

    Khoa chuyên môn tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng và tổ chức giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng cho HSSV.

    Chế độ báo cáo định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 9 tháng và cả năm theo quy định của Bộ.

    Trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nếu có vướng mắc các đồng chí trong Ban giám hiệu, các thành viên Ban phòng, chống tham nhũng, các Phòng, Khoa, Trung tâm phản án về Hiệu trưởng thông qua Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tập hợp báo cáo.

Quảng Ninh, ngày 5 tháng 6 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

ThS. Phan Văn Thạch

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 12 Tháng 6 2015 08:31 )  

Liên kết website