Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Kế hoạch công tác học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017

Kế hoạch công tác học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017

Email In PDF.

(Số:  832/KH-CĐCNCP)

KẾ HOẠCH

Công tác học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục chyên nghiệp, theo Công văn số 4436/BGDĐT-CTHSSV ngày 09/9/2016 và Công văn số 4750/BGDĐT-GDCN ngày 26/9/2016.

Căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của Cơ sở, Nhà trường xây dựng kế hoạch Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Cụ thể hóa việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 - 2020 và Chương trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" .

Đẩy mạnh phong trào rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện, chăm sóc sức khỏe HSSV. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác HSSV, đáp ứng yêu cầu công tác HSSV trong điều kiện mới. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của HSSV trong quá trình học tập và rèn luyện; phòng, chống, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng Nhà trường thân thiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự, an toàn; học sinh, sinh viên tích cực, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Kế hoạch Công tác học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017 là căn cứ để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ và là cơ sở đánh giá công tác HSSV của Nhà trường, các đơn vị, cá nhân liên quan trong Năm học.

II. Nội dung nhiệm vụ, biện pháp thực hiện

1.Nhiệm vụ chung

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; Kê hoạch triển khai  Quyết định số 1501/QĐ-TTg của ngành Giáo dục ban hành theo Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011- 2020 và Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường.

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục toàn diện ý thức pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho HSSV. Chú trọng tuyên truyền giáo dục nội dung an toàn giao thông, biển, hải đảo và trách nhiệm của HSSV trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học.

Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác HSSV. Chủ động cập nhật, nghiên cứu nội dung, tiếp tục đổi mới hình thức triển khai, nâng cao chất lượng công tác quản lý HSSV. Quan tâm chăm sóc sức khỏe, phòng, chống tai nạn thương tích, dịch, bệnh; hướng dẫn HSSV sử dụng, khai thác thông tin trên mạng Internet; phòng, chống tội phạm, ngăn chặn bạo lực học đường, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp, hướng dẫn khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hướng HSSV vào phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

2. Nhiệm vụ, biện pháp cụ thể

a) Công tác Tư tưởng – Văn hoá

Triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ BGDĐT triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, gắn bó với HSSV của cán bộ, đảng viên, giáo viên.Giới thiệu các trang thông tin: http://www.hochiminh.vn, http://hoctapvalamtheobac.vn để CBGV, HSSV tra cứu, tham gia cuộc thi cuộc thi  ‘‘Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần thư IV - 2017.

Triển khai thực hiện Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020Kế hoạch phối hợp công tác trong năm học 2016 - 2017 phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Nhà trường. Tiếp tục thưc hiện Kế hoạch số 1082/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 về phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học với những nội dung phù hợp;Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chương trình giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.  Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tính gương mẫu của cán bộ, giáo viên, HSSV. Duy trì hoạt động đối thoại giữa người học với giáo viên, cán bộ quản lý, lãnh đạo trường để nắm bắt và xử lý kịp thời diễn biến tâm lý HSSV.

Tiếp tục triển khai việc đưa các nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong Nhà trường.

Triển khai thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong HSSV theo Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị Khóa VIII.

Thường xuyên duy trì hoạt động, tổ chức tốt hội thi văn nghệ,  tạo điều kiện cho HSSV tham gia tại cơ sở và khu vực địa bàn, địa phương.

Xây dựng, ban hành quy tắc ứng xử văn hóa và tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho HSSV.

Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm, thành lập các câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần giáo dục toàn diện cho HSSV. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa cho HSSV trong Nhà trường vàtham gia các hoạt động lớn của HSSV tại địa phương trong Năm học.

Tăng cường triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tư vấn tâm lý giúp HSSV tự tin và có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, tạo ra sự cân bằng tâm lý, học tập đạt kết quả tốt, mở rộng giao lưu và hoàn thiện nhân cách góp phần chủ động phòng ngừa các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần, chuẩn bị đầy đủ hành trang và vững bước vào cuộc sống.

b) Công tác quản lý HSSV

Rà soát, điều chỉnh, tích hợp các quy chế công tác HSSV phù hợp với chương trình các hệ đào tạo, điều kiện thực tế của trường. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày27/6/2011. Quản lý HSSV ngoại trú theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/1/2009. Tổng hợp và báo cáo tình hình HSSV với cơ quan quản lý cấp trên theo đúng quy định.

Tăng cường triển khai công tác giáo dục pháp luật, kiến thức an toàn giao thông cho HSSV ngay từ đầu năm học mới; tổ chức ký cam kết về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BGDĐT ngày 12/01/2016. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 35/CTPH/UBATGTQG - BGDĐT ngày 05/8/2013 giữa Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013 - 2018.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục và phối hợp ngăn chặn tình trạng HSSV bạo lực, HSSV đánh nhau trong và ngoài Trường. Tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phòng, chống âm mưu kích động, lôi kéo HSSV tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (Thông tư 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 15/8/2015).

Tiếp tục tổ chức thực hiện chiến lược phòng, chống tội phạm, Chương trình quốc gia phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 (31/2009/TT-BGDĐT);

Thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng, chống cháy, nổ và phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn ngành nghề, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, trang bị kỹ năng mềm, giới thiệu việc làm và hỗ trợ cho HSSV khởi nghiệp. Tăng cường các mối quan hệ với cơ quan, doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ, đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội.

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật ngoại khóa, các hoạt động xã hội; Tổ chức giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin và tổ chức cho HSSV thực hiện có hiệu quả chế độ chính sách liên quan, chương trình tín dụng cho HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho HSSV.

c) Công tác giáo dục thể chất và thể dục, thể thao

Triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015; Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 11/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đọan 2016-2020; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012; Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGD ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa cho HSSV. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giáo dục phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho HSSV theo Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016.

Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý công tác giáo dục thể chất; Duy trì và phát triển câu lạc bộ thể thao trong Nhà trường; Tạo điều kiện cho HSSV được tham gia tập luyện và thi đấu các môn thể thao với phạm vi, quy mô, thời điểm phù hợp.

Chú trọng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động cơ sở vật chất, kinh phí để đảm bảo tốt cho việc tập luyện thể dục, thi đấu thể thao của HSSV trong Trường và tham gia các sự kiện thể dục, thể thao của HSSV trong cụm địa bàn, khu vực, ngành Giáo dục phù hợp điều kiện thực tế.

d) Công tác Y tế trường học

Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT/BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016; Công văn 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015; Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016. Đảm bảo biên chế cán bộ làm công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006; Thông tư liên tịch số 71/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 09/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ; Thực hiện Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học; Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động khám, quản lý sức khỏe, bảo hiểm y tế, phòng, chống các dịch, bệnh trong trường học. Hướng dẫn HSSV thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe.

Triển khai phòng, chống HIV/AIDS theo Kế hoạch hành động về phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012; làm tốt công tác truyền thông giáo dục phòng, tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia; triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 – 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014.

Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, công tác bảo hiểm y tế HSSV; giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học.

III. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị đầu mối tham mưu, chủ động cập nhật, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các văn bản quy định về công tác quản lý giáo dục, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và các vấn đề khác có liên quan đến HSSV; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức; giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, báo cáo sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác HSSV của Nhà trường.

2. Đoàn thanh niên Nhà trường chủ động phối hợp triển khai các phong trào, hoạt động của đoàn thể gắn kết với các hoạt động của công tác học sinh, sinh viên, đặc biệt là phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Thực hiện mô hình Cổng trường thanh niên tự quản đảm bảo xanh, sạch đẹp, trật tự, văn minh, an toàn giao thông.

3. Phòng Đào tạo tham mưu, chủ trì xây dựng, giám sát thực hiện quy chế, kế hoạch đào tạo, quản lý chất lượng dạy - học nói chung và giảng dạy các môn học liên quan về giáo dục chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, quốc phòng, an ninh, pháp luật, phòng chống tham nhũng, giáo dục thể chất nói riêng đối với HSSV. Tham mưu, chủ trì phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, đơn vị liên quan, doanh nghiệp để mở rộng các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kiến thức xã hội, hình thành các kỹ năng đầu ra cần có cho HSSV đáp ứng nhu cầu xã hội; giới thiệu việc làm; thu thập và tổ chức thông tin 2 chiều giữa Nhà trường với các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng HSSV sau khi ra trường; thống kê tình hình HSSV tốt nghiệp có việc làm, thiết lập mối quan hệ với cựu HSSV của Nhà trường.

4. Phòng Tổ chức hành chính chủ trì tham mưu ban hành, thực hiện các văn bản liên quan chế độ, chính sách ưu đãi, bảo hiểm, y tế, chăm sóc sức khỏe đối với HSSV.

5. Phòng Quản trị đời sống, Tài chính kế toán chủ động tham mưu bảo đảm vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ dạy - học và các mặt hoạt động của Công tác học sinh sinh viên Nhà trường trong Năm học.

6. Các khoa, giáo viên có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung giảng dạy các môn học, hướng dẫn hoạt động ngoại khóa liên quan của cán bộ, giáo viên, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên theo phạm vi phân cấp quản lý.

7. Phòng Tài chính kế toán cân đối nguồn thu chi, đảm bảo kinh phí hoạt động thực hiện kế hoạch công tác HSSV năm học 2016-2017.

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị, đoàn thể trong Nhà trường tổ chức phổ biến, triển khai, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác HSSV về Phòng Công tác học sinh sinh viên vào cuối học kỳ, năm học và đột xuất khi được yêu cầu hoặc có vụ việc bất thường, nghiêm trọng xảy ra, để tập hợp, đánh giá, báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2016 

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Phan Văn Thạch

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 09:56 )  

Liên kết website