Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Dự thảo điều lệ Hội thi học sinh, sinh viên giỏi cấp trường

Dự thảo điều lệ Hội thi học sinh, sinh viên giỏi cấp trường

Email In

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

HỘI THI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐCNCP ngày    tháng     năm 2016)

 

I. Mục đích Hội thi.

          -  Việc tổ chức Hội thi học sinh, sinh viên (HSSV) giỏi cấp Trường nhằm thúc đẩy phòng trào thi đua học tập, rèn luyện trong toàn trường.

          - Nâng cao kiến thức và kỹ năng tay nghề cho HSSV từ đó lựa chọn được những HSSV đạt học sinh giỏi cấp trường và đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi tay nghề các cấp cao hơn.

II. Đối tượng, nội dung, thời gian, hình thức dự thi.

1. Đối tượng:

          Là HSSV đang học tại Trường; có kết quả rèn luyện và điểm trung bình các học phần, môn học, mô đun lần 1 đạt từ Trung bình khá trở lên; tính từ đầu năm học đến ngày lập danh sách (trong đó môn tham gia dự thi phải đạt điểm trung bình khá trở lên). Không vi phạm khuyết điểm từ khiển trách trở lên; tham gia tốt các phong trào của lớp và chi đoàn. HSSV học tại các điểm ở ngoài trường nếu đủ điều kiện được phép tham gia, tự lo kinh phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian thi.

2. Nội dung:

- Thi thực hành nghề đối với học sinh Trung cấp năm cuối khóa.

- Thi các môn lý luận chính trị đối với sinh viên hệ Cao đẳng đã học xong các môn lý luận chính trị.

 - Thi môn chính trị đối với học sinh hệ Trung cấp đã học xong môn chính trị.

3. Thời gian thi:

- Thực hành thi không quá 6 giờ;

- Các môn lý luận chính trị thi không quá 180 phút;

- Môn chính trị thi không quá 150 phút

4. Hình thức thi:

- Thực hành thi làm sản phẩm và bài tập tổng hợp đối với ngành kế toán;

- Các môn lý luận chính trị và môn chính trị thi viết tự luận.

+ Đề thi thực hành được công bố công khai trước ngày thi ít nhất 10 ngày cho học sinh ôn luyện (trừ ngành kế toán).

III. Thủ tục dự Hội thi.

1. Giáo viên chủ nhiệm:

Lựa chọn và lập danh sách đăng ký học sinh đủ điều kiện dự thi, thông qua khoa chuyên môn, phòng Công tác học sinh sinh viên,  nộp về phòng Đào tạo ( nội dung theo phụ lục 01).

2. Các khoa:

Xây dựng nội dung ôn tập, rà soát danh sách HSSV đăng ký dự thi; phân công giáo viên chuẩn bị đề thi, thiết bị, vật tư, lập quy trình, Barem, làm đáp án cho từng nội dung trong đề thi, nộp về bộ phận thư ký theo kế hoạch.

IV. Đánh giá, khen thưởng và kỷ luật.

1. Đánh giá:

- Điểm bài thi Lý thuyết được chấm theo đáp án đã được duyệt. Các ý nhỏ được chấm đến 0,25 điểm. Nếu điểm toàn bài có điểm lẻ là 0,25 thì quy tròn thành 0,5, có điểm lẻ là 0,75 thì quy tròn là 1,0. Kết quả điểm thi là điểm trung bình cộng của các thành viên trong ban giám khảo và được quy tròn đến 1 chữ số thập phân.

- Điểm bài thi: Chấm theo Ba rem đã được duyệt.

- Điểm đánh giá của bài thi theo thang điểm 10trong đó:

                   +  Đạt từ 9 – 10 điểm:               Xuất sắc

                   +  Đạt từ 8,0 – 8,9 điểm:           Giỏi

                   +  Đạt từ 7,0 – 7,9 điểm:           Khá

                   +  Đạt từ 6,0 – 6,9 điểm:           Trung bình khá

                   +  Đạt từ 5,0 – 5,9 điểm:           Trung bình

                   +  Đạt từ 4,0 – 4,9 điểm:           Yếu

                   +  Đạt dưới 4,0 điểm:                Kém

          - HSSV có điểm bài thi từ 8,0 điểm trở lên được công nhận là học sinh giỏi cấp trường.

2. Khen thưởng:

    a. Cá nhân:

- HSSV đạt giỏi được miễn thi tốt nghiệp đối với môn đã dự thi; được lấy kết quả thi HSSV giỏi làm kết quả thi tốt nghiệp; được nhà trường cấp giấy chứng nhận “Học sinh/sinh viên giỏi cấp Trường”; mức thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ.

          - HSSV tham gia dự thi đạt điểm từ 6,0 đến 7,9 (nếu có nguyện vọng và  đăng ký với giáo viên chủ nhiệm) được miễn thi tốt nghiệp đối với môn đã dự thi đồng thời lấy kết quả thi HSSV giỏi làm kết quả thi tốt nghiệp.

          * Đối những HSSV đạt học sinh giỏi cấp cao hơn (cấp tỉnh, cấp bộ, cấp Quốc gia…) được miễn thi tốt nghiệp đối với môn đã dự thi như HSSV dự thi HSSV giỏi cấp trường.

    b. Tập thể:

Chỉ xét giải tập thể khi các lớp trong khoa đủ điều kiện đều tham gia dự thi. Nếu điểm tổng của các khoa bằng nhau thì ưu tiên khoa có số lượng học sinh, sinh viên dự thi lớn hơn.

Tổng điểm của các khoa được tính căn cứ vào xếp loại của từng học sinh, sinh viên đạt giải

+ Loại Xuất sắc:                                 Cộng 5 điểm

+ Loại Giỏi:                                       Cộng 3 điểm

+ Loại Khá:                                       Cộng 2 điểm

+ Loại TB khá:                                   Cộng 1 điểm

+ Loại Trung bình:                                   0 điểm

+ Loại Yếu:                                        Trừ 1 điểm

+ Loại Kém:                                       Trừ 2 điểm

+ Tham gia đủ thể loại:                       Cộng 2 điểm

+ Bỏ thi hoặc bị đình chỉ thi:              Trừ 5 điểm/1 HSSV

+ Cảnh cáo:                                        Trừ 3 điểm/1 HSSV

+ Khiển trách:                                    Trừ 1 điểm/1 HSSV

Căn cứ vào tổng điểm đạt được của các khoa. Cơ cấu giải thưởng tập thể như sau:

+ 01 giải Nhất:                              Thưởng 1.000.000, đồng

+ 01 giải Nhì:                                Thưởng 800.000, đồng

+ 01 giải Ba:                                 Thưởng 500.000, đồng

+ 01 giải Khuyến khích:                Thưởng 300.000, đồng

3. Kỷ luật:

          - Các học sinh, sinh viên vi phạm quy chế thi, kiểm tra sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

          - Các vi phạm nội quy, quy chế thi của học sinh đều phải lập biên bản và báo cáo thường trực hội đồng.

V. Một số quy định khác.

1. Đối với học sinh, sinh viên dự Hội thi:

Phải đeo thẻ HSSV mặc trang phục, bảo hộ lao động phù hợp với ngành, nghề dự thi; đến trước giờ thi tối thiểu 15 phút.

2. Đối với các khoa:

- Tổ chức công tác tuyên truyền tới cán bộ giảng dạy và các lớp trong đơn vị. Ôn luyện, phụ đạo cho HSSV dự thi và các hoạt động trong quá trình diễn ra Hội thi.

- Khi có yêu cầu, kiến nghị liên quan đến Hội thi thì trưởng hoặc phó khoa có trách nhiệm làm việc trực tiếp với bộ phận thường trực hoặc báo cáo chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng để giải quyết.

* Trong quá trình thực hiện Điều lệ Hội thi học sinh giỏi cấp trường sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Quảng Ninh, ngày ......tháng......năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

* PHỤ LỤC "Đăng ký tham gia Hội thi HSSV giỏi cấp trường năm học 20… - 20…"   ...tải về tại đây

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 22:16 )  

Liên kết website