Đang truy cập: Trang chủ ĐÀO TẠO - NCKH Thông báo Quyết định về việc phê duyệt và giao kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Năm học 2015-2016

Quyết định về việc phê duyệt và giao kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Năm học 2015-2016

Email In PDF.

(Số: 741/QĐ-CĐCNCP)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt và giao kế hoạch thực hiện  đề tài nghiên cứu khoa học

Năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ

    Căn cứ Quyết định số 8359/QĐ-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả;

    Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng và kết luận của Hội đồng Khoa học và đào tạo ngày 10 tháng 11 năm 2015 về việc xét duyệt đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016;

    Theo đề nghị của thường trực Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Nay phê duyệt và giao 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, đồng ý và giao thực hiện đối với 34 đề tài cấp phòng, khoa, của các cá nhân và tập thể, thực hiện trong năm học 2015-2016, (Có danh sách kèm theo).

    Điều 2. Các thành viên Hội đồng, Trưởng các Tiểu ban khoa học và đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các cá nhân tiến hành nghiên cứu, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và xét duyệt theo đúng thời gian và quy định hiện hành.

    Điều 3. Các đồng chí trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên, Quản trị đời sống, Tài chính kế toán, Khảo thí ĐBCL&TTGD, các Khoa và các đồng chí cán bộ, giáo viên có tên căn cứ quyết định thi hành.

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

ThS. Phan Văn Thạch

 1. DANH SÁCH GIAO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

 (Kèm theo Quyết định số: 741/QĐ-CĐCNCP ngày 30 tháng 11 năm 2015) ...xem chi tiết tại đây

 2. DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP KHOA, PHÒNG NĂM HỌC 2015 - 2016

(Kèm theo Quyết định số: 741/QĐ-CĐCNCP ngày 30 tháng 11 năm 2015) ...xem chi tiết tại đây

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 01 Tháng 12 2015 09:35 )  

Liên kết website