Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán

alt

Phòng Tài chính - kế toán

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế toán

 I. Chức năng

     1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy định và thực hiện quản lý tài chính - kế toán theo quy định của Nhà nước và Nhà trường;

     2. Thực hiện công tác kế toán có hiệu quả, tiết kiệm đúng quy chế, quy định;

     3. Tổ chức thực hiện giám sát các hoạt động về tiền vốn, vật tư, thành phẩm, tài sản của Nhà trường.

 II. Nhiệm vụ

     1. Thực hiện quản lý thống nhất các khoản về kinh tế tài chính của Trường bao gồm: Tài sản cố đnh, công cụ, dụng cụ, vật tư, thành phẩm, xây dựng kế hoạch, cân đối thu, chi các nguồn tài chính hàng năm theo chi đạo của Hiệu trưởng;

     2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu và chi theo đúng quy định của Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền, quy định của Nhà trường, lập báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm và công khai kết quả hoạt động tài chính theo đúng các quy định;

     3. Tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, công cụ, thành phẩm, thiết bị ... của tất cả các bộ phận trong trường, hàng năm phối hợp với các phòng chức năng kiểm kê đánh giá tải sản, thiết bị v.v...theo quy định.

     4. Phối hợp giám sát, nghiệm thu việc sửa chữa, bảo dưỡng, công trình xây dựng, dự án v.v..., mua, bán các loại vật tư, thiết bị, các công trình xây dựng cơ bản, các hợp đồng kinh tế và chịu trách nhiệm theo dõi, thanh toán, quyết toán;

     5. Thực hiện thanh toán các chế độ đối với cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên; thu, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy đnh;

     6. Thực hiện đầy đủ yêu cầu báo cáo công tác tài chính với cấp trên;

     7. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định của Nhà nước, của Trường;

     8. Quản lý cán bộ nhân viên trong phòng, nghiên cứu đề xuất với Hiệu trường về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, nhân viên trong phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

     9. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Trưởng phòng:               KS Bùi Thị Lý

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - khu nhà A1

Điện thoại:  0333.864.897      -    E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

   

Liên kết website