Đang truy cập: Trang chủ LỊCH THI - KIỂM TRA KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

Email In PDF.

(Trích Kế hoạch Số 712/KH-CĐCNCP)

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2015-2016

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Nhà trường xây dựng kế hoạch thi học kỳ I, cụ thể như sau:

    I. Kế hoạch tổ chức thi

    1. Điều kiện dự thi:

    - Theo Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-CĐCNCP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả);

    - Theo Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    - Học sinh, sinh viên phải hoàn thành việc nộp học phí học kỳ I, lệ phí thi lần 2 (nếu có) theo quy định của Trường.

    2. Đề thi: Sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần hiện hành của Trường.

    3. Thời gian ôn và thi:

    - Thi lần 1: Có lịch cho từng lớp, từng khóa chi tiết kèm theo (ngay bên dưới Kế hoạch này). Các lớp có lịch thi được nghỉ học trong thời gian ôn & thi;

    + CĐCN K7: Thời gian ôn và thi từ 05/12 ÷ 25/12/2015;

    + CĐCN K8: Thời gian ôn và thi từ 16/01 ÷ 25/02/2016;

    + TCCN: Thời gian ôn và thi từ 23/01 ÷ 29/01/2016.

    - Thi lần 2: Ngay sau khi có kết quả thi lần 1 (Lịch thi cụ thể của từng khóa, lớp sẽ có thông báo sau).

    II- Công tác chuẩn bị:

    1. Phòng Đào tạo, phòng Khảo thí, ĐBCL&TTGD: Theo dõi đôn đốc thực hiện tiến độ kế hoạch đào tạo; Xây dựng kế hoạch thi; kiểm tra các điều kiện thi (kế hoạch thi, đề thi, giấy thi, …); Phối hợp cùng các khoa kiểm tra các bộ đề thi, tổ chức thi, coi thi và chấm thi, xây dựng lịch, tổ chức coi chấm thi lần 2. Kiểm tra, rà soát kết quả học tập học kỳ I.

    2. Các khoa và giáo viên:

    - Các khoa chuyên môn: Triển khai Kế hoạch này đến toàn thể giáo viên trong đơn vị; Đôn đốc, nhắc nhở giáo viên của đơn vị chủ động thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng;

    - Giáo viên giảng dạy: Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Khảo thí, ĐBCL&TTGD lập và duyệt kế hoạch thi trước khi thi tối thiểu 05 ngày, cung cấp bộ câu hỏi ôn tập và hướng dân ôn tập cho học sinh, sinh viên; tham gia coi thi, chấm thi, làm điểm tổng kết học phần đảm bảo đúng quy chế và nộp kết quả về phòng Khảo thí, ĐBCL&TTGD chậm nhất một tuần kể từ ngày thi. Phối hợp cùng phòng Khảo thí, ĐBCL&TTGD tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên;

    - GVCN phổ biến Kế hoạch thi tới học sinh, sinh viên và đôn đốc việc nộp học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên. Lập danh sách học sinh, sinh viên chưa nộp học phí, lệ phí thi lần 2 về phòng TCKT và Phòng Khảo thí, ĐBCL&TTGD trước ngày thi 02 ngày.

    3. Phòng Công tác HSSV: Căn cứ vào Kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

    4. Phòng QTĐS: Căn cứ Kế hoạch bố trí cán bộ tham gia công tác chuẩn bị thi (vệ sinh phòng thi, đóng, mở cửa ...).

    5. Phòng TCKT: Phối hợp với các khoa, giáo viên chủ nhiệm, đôn đốc học sinh, sinh viên nộp học phí học kỳ I, lệ phí thi lần 2 (nếu có) theo quy định của Nhà trường;

Căn cứ Kế hoạch, các phòng, khoa, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo để thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt kết quả tốt./.

Cẩm Phả, ngày  23  tháng 11 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Văn Thạch

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

(Kèm theo kế hoạch số:  712/KH-CĐCNCP ngày 23 tháng 11 năm 2015)

 I. HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

 1. CĐCN KHÓA 7 (Thời gian ôn và thi từ 05/12 ÷ 25/12/2015)

TT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Môn thi

Địa điểm

Số tín chỉ

1

07/12/2015

Từ 13h30

Điện

ĐLCM

P.302

3

11/12/2015

CSKTĐ

P.302

4

14/12/2015

ĐLĐ&TBĐ

P.302

3

16/12/2015

HH - VKT

P.302

2

18/12/2015

GDTC

Nhà RLTC

2

21/12/2015

ĐTCB

P.302

3

23/12/2015

VLĐ-ĐT

P.302

2

25/12/2015

An toàn điện

P.302

2

2

07/12/2015

Từ 13h30

Ô tô

ĐLCM

P.302

3

11/12/2015

KTĐĐT

P.302

3

14/12/2015

SBVL

P.302

3

16/12/2015

VLH

P.302

2

18/12/2015

GDTC

Nhà RLTC

2

21/12/2015

HH - VKT

P.302

3

23/12/2015

Cơ LT

P.302

2

25/12/2015

Dung sai

P.302

3

3

07/12/2015

Từ 13h30

Kế toán

ĐLCM

P.302

3

11/12/2015

Toán KT

P.302

3

14/12/2015

TKDN

P.302

3

16/12/2015

VHKD

P.302

2

18/12/2015

GDTC

Nhà RLTC

2

21/12/2015

NLKT

P.302

3

23/12/2015

KT&MT

P.302

2

25/12/2015

PLKT

P.302

2

2. CĐCN KHÓA 8 (Thời gian ôn và thi từ 16/01 ÷ 26/02/2016)

TT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Môn thi

Địa điểm

Số tín chỉ

1

19/01/2016

7h15

Điện, Cơ khí, Ô tô

NNLCB

P. 301

5

22/01/2016

Tin ĐC

3

25/01/2016

Anh văn 1

3

28/01/2016

Vật lý ĐC I

3

25/02/2016

GDQP I

3

26/02/2016

Đại số

2

2

19/01/2016

7h15

Kế toán

NNLCB

P. 302

5

22/01/2016

Tin ĐC

3

25/01/2016

Anh văn 1

3

28/01/2016

Toán CC

3

25/02/2016

KT vi mô

3

26/02/2016

GDQP I

3

II. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1. TCCN Khóa 17 (Thời gian ôn và thi từ 23/01 ÷ 29/01/2016)

TT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Môn thi

Địa điểm

Số ĐVHT

1

25/01/2016

7h15

Điện K17 - THCS

LT mạch

P. 304

4

27/01/2016

ĐL&CB

3

29/01/2016

AT điện

2

2

25/01/2016

Ô tô K17

BDKT-SC

4

3

25/01/2016

Cơ khí K17

CNC

3

4

25/01/2016

Điện tử K17

TT-TH

4

27/01/2016

THKTS

4

29/01/2016

CD, DVD

4

5

25/01/2016

Kế toán K17A

KT máy

P. 205

4

27/01/2016

KTQT

2

29/01/2016

KTDN II

12

2. TCCN khóa 18 (Thời gian ôn và thi từ 23/01 ÷ 29/01/2016)

TT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Môn thi

Địa điểm

Số ĐVHT

1

25/01/2016

9h15

K18-THCS

Pháp luật

P. 206

2

27/01/2016

SDNLTKHQ

2

2

25/01/2016

Kế toán K18

KT vi mô

P. 306

2

27/01/2016

Pháp luật

2

29/01/2016

SDNLTKHQ

2

3

25/01/2016

Điện K18

LT mạch

P. 502

3

27/01/2016

Vẽ KT

2

29/01/2016

GDQP II

4

4

25/01/2016

Hàn, CKhí,

Ô tô K18

VL cơ khí

P. 503

3

27/01/2016

Cơ LT

3

29/01/2016

Kỹ thuật điện

3

* Ghi chú: HSSV các lớp sau khi thi xong học tập bình thường theo thời khóa biểu. 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 25 Tháng 11 2015 15:11 )  

Liên kết website