Đang truy cập: Trang chủ LỊCH THI - KIỂM TRA Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2014-2015 và xét điều kiện học tiếp hệ Trung cấp chuyên nghiệp và hệ Cao đẳng chuyên nghiệp

Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2014-2015 và xét điều kiện học tiếp hệ Trung cấp chuyên nghiệp và hệ Cao đẳng chuyên nghiệp

Email In PDF.

(Trích kế hoạch Số: 286/KH-CĐCNCP)

 

Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2014 - 2015 và xét điều kiện học tiếp
Hệ Trung cấp chuyên nghiệp và hệ Cao đẳng chuyên nghiệp
-
 
     Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Nhà trường xây dựng kế hoạch thi học kỳ II, hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 16, khóa 17; hệ Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 6, khóa 7, và hệ Cao đẳng liên thông khóa 5 như sau:
I. Kế hoạch tổ chức thi:
1. Hệ trung cấp chuyên nghiệp
    a. Thời gian thi: Ngày 02/7/2015.
        Các lớp có lịch thi nghỉ học ngày 02/7/2015 để thực hiện thi học kỳ theo kế hoạch.
    b. Điều kiện dự thi:
    - Theo Quy chế đào tạo  hiện hành;
    - Học sinh hoàn thành các khoản nộp học phí, lệ phí của năm học theo quy định của Nhà trường.
    c. Đề thi: Sử dụng bộ đề thi đã có (cả về nội dung đề thi, thời gian thi, số lượng đề …)
    d. Lịch thi: (có lịch thi chi tiết phía dưới)
2. Hệ cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng liên thông
    a. Thời gian: Sinh viên ôn & thi theo lịch thi chi tiết của từng ngành. Các lớp có lịch thi nghỉ học trong thời gian ôn và thi, sau đó học tập bình thường theo thời khóa biểu.
    b. Điều kiện dự thi:
    - Theo Quy chế đào tạo hiện hành;
    - Sinh viên hoàn thành các khoản nộp học phí, lệ phí của năm học theo quy định của nhà trường.
    c. Đề thi: Sử dụng các bộ đề thi đã có (cả về nội dung, thời gian, số lượng đề …)
    d. Lịch thi: (có lịch thi chi tiết phía dưới)
3. Xét điều kiện học tiếp
    - GVCN nộp báo cáo chất lượng năm học của các lớp về phòng Đào tạo trước 11h00 ngày 08 tháng 7 năm 2015.
   - 8h00 ngày 09 tháng 7 năm 2015, họp xét điều kiện để HSSV được học tiếp năm học sau; thành phần dự họp: Thành viên Hội đồng; Trưởng khoa có GVCN; và giáo viên chủ nhiệm các lớp.
II- Công tác chuẩn bị:
    1. Phòng Đào tạo: Xây dựng kế hoạch; theo dõi đôn đốc thực hiện tiến độ kế hoạch; kiểm tra các điều kiện thi (Kế hoạch thi, đề thi, giấy thi, …) tổng hợp kết quả thi. Phối hợp cùng các khoa tổ chức thi và coi thi cho học sinh, sinh viên. Rà soát kết quả học tập học kỳ và năm học.
    2. Các khoa và giáo viên: Triển khai kế hoạch đến toàn thể giáo viên, HSSV trong khoa. Chủ động bố trí giáo viên trong khoa làm giám thị số 2, tham gia coi thi cùng giáo viên của khoa có môn tổ chức thi học kỳ hệ TCCN. Đôn đốc giáo viên bộ môn tổ chức hướng dẫn ôn tập, cung cấp bộ câu hỏi cho HSSV ôn tập đảm bảo đúng quy chế thi; chấm bài, làm điểm tổng kết. Phối hợp cùng phòng Đào tạo tổ chức phụ đạo, thi lần 2 kịp thời. GVCN đôn đốc việc nộp học phí và lệ phí của học sinh, sinh viên. Lập và gửi danh sách HSSV chưa nộp học phí, lệ phí về phòng Đào tạo trước ngày thi 01 ngày. Nhắc nhở HSSV cập nhập thông tin trên trang Website của Trường
    3. Phòng CTHSSV: Căn cứ vào Kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Xây dựng kế hoạch xét cấp học bổng học kỳ II năm học 2014 -2015 cho học sinh, sinh viên.
    4. Phòng QTĐS: Chuẩn bị địa điểm thi (Phòng thi, vệ sinh phòng thi,...) theo kế hoạch.
    5. Phòng TCHC: Chuẩn bị phòng họp cho Hội đồng.
    6. Phòng TCKT: Đôn đốc việc nộp học phí và lệ phí của các lớp.
    Căn cứ Kế hoạch, các phòng, khoa, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo để thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt kết quả tốt./.

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 5  năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Phan Văn Thạch

 LỊCH THI HỌC KỲ II HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 (Kèm theo Kế hoạch số: 286 /KH-CĐCNCP ngày 26 tháng 5 năm 2015)

TT

Ngày thi

Lớp

Môn thi

Thời gian/Địa điểm

1

02/7/2015

Điện K16C-THCS

Truyền động điện

7h30 – P401

Trang bị điện

9h30 – P401

2

02/7/2015

K17A-THCS

Hóa lớp 12

13h30 – P401

Vật lý lớp 12

15h30 – P401

3

02/7/2015

Điện K17

Vẽ TK điện

13h30 – P305

Trang bị điện

15h30 – P305

4

02/7/2015

Điện tử K17

Vi xử lý

13h30 – P306

TK mạch ĐT 1

15h30 – P306

5

02/7/2015

Kế toán K17

GDQP phần 3

7h30 – P205

SDNLTKHQ

9h30 – P205

6

02/7/2015

Ô tô K17

Kết cấu ĐCĐT

7h30 – P306

Lý thuyết Ô tô

9h30 – P306

7

02/7/2015

Cơ khí K17

Máy công cụ

7h30 – P206

NL cắt kim loại

9h30 – P206

8

02/7/2015

Hàn K17

Công nghệ Hàn

7h30 – P303

 

 LỊCH THI HỌC KỲ II HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

(Kèm theo Kế hoạch số: 286/KH-CĐCNCP ngày 26 tháng 5 năm 2015)

1/ Lịch thi CĐCN khóa 6 (ôn và thi từ 19/6/2015)

TT

Ngày thi

Lớp

Môn thi

Thời gian/Địa điểm

Ghi chú

1

23/6/2015

Điện

Truyền động điện

7h30’-P406

Từ 29/6/2015 học tập theo thời khóa biểu

26/6/2015

Anh CN

7h30’-P406

2

23/6/2015

Cơ khí

TĐTLKN

7h30’-P404

26/6/2015

TBĐ máy CN

7h30’-P404

3

23/6/2015

Ô tô

Thủy lực MTL

7h30’-P404

Từ 04/7/2015 học tập theo thời khóa biểu

26/6/2015

Nhập môn Ôtô

7h30’-P404

01/7/2015

MTCN

7h30’-P404

4

23/6/2015

Kế toán

Kiểm toán

7h30’-P407

26/6/2015

Anh CN

7h30’-P407

01/7/2015

KTHCSN

7h30’-P404

 

2/ Lịch thi CĐCN khóa 7 (ôn và thi từ 08/6 ÷ 03/7/2015)

TT

Ngày thi

Lớp

Môn thi

Thời gian/Địa điểm

Ghi chú

1

09/6/2015

Điện+Ôtô

Hóa 1

13h30’-P302

Từ 04/7/2015 học tập theo thời khóa biểu

12/6/2015

Anh 2

13h30’-P302

15/6/2015

GDQP 2

13h30’-P302

17/6/2015

GDQP 3

13h30’-P302

19/6/2015

Toán ƯD

13h30’-P302

23/6/2015

XSTK

13h30’-P302

26/6/2015

Pháp luật

13h30’-P302

01/7/2015

PP tính

13h30’-P302

2

09/6/2015

Kế toán

KT vĩ mô

13h30’-P302

12/6/2015

Anh 2

13h30’-P302

15/6/2015

GDQP 2

13h30’-P302

17/6/2015

GDQP 3

13h30’-P302

19/6/2015

NLTK

13h30’-P302

23/6/2015

XSTK

13h30’-P302

26/6/2015

Pháp luật

13h30’-P302

01/7/2015

PP tính

13h30’-P302

 

3/ Lịch thi CĐLT khóa 5 (ôn và thi từ 09/6÷03/7/2015) 

TT

Ngày thi

Lớp

Môn thi

Thời gian/Địa điểm

Ghi chú

1

09/6/2015

Điện+Ôtô

XSTK

17h30’-P303

Từ 04/7/2015 học tập theo thời khóa biểu

12/6/2015

Toán ƯD

17h30’-P301

15/6/2015

GDTC

17h30’-P301

17/6/2015

PP tính

17h30’-P303

19/6/2015

VMTT

17h30’-P301

22/6/2015

KT nhiệt

17h30’-P301

25/6/2015

CCĐ 2

17h30’-P301

29/6/2015

VMS

17h30’-P301

01/7/2015

Hệ thống PP

17h30’-P301

2

09/6/2015

Kế toán

XSTK

17h30’-P303

12/6/2015

TC - TT

17h30’-P303

15/6/2015

Văn hóa KD

17h30’-P303

17/6/2015

PP tính

17h30’-P303

19/6/2015

Toán KT

17h30’-P303

22/6/2015

KT môi trường

17h30’-P303

25/6/2015

GDTC

17h30’-P303

29/6/2015

TCDN

17h30’-P303

01/7/2015

Tin KT

17h30’-P303

 * Các lớp sau khi kết thúc lịch thi thực hiện học tập theo thời khóa biểu

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 07:09 )  

Liên kết website