Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Hoạt động nhà trường Vì sao lấy ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật?

Vì sao lấy ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật?

Email In PDF.

    1. Vì sao lấy ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật?

    altTrong quá trình xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định đưa vào Luật PBGDPL và chọn ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật. Lý do chọn ngày 9-11 là vì đó là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua (ngày 9-11-1946). Với ý nghĩa đó, Luật PBGDPL quy định Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đương nhiên, các ngày còn lại trong năm, xét trên nhiều khía cạnh, cũng đều là ngày pháp luật trong một Nhà nước pháp quyền

    altNgày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946. Là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

    Đây được xem là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

    2. Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai "Ngày Pháp luật" năm 2014

    Thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 10/9/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 8044/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch triển khai "Ngày Pháp luật" nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.

    Xác định năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 cần được gắn với việc tích cực phát huy giá trị hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp, đưa các quy định của Hiến pháp đi vào đời sống.

    altChủ đề của Ngày Pháp luật năm 2014 là: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và các khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và góp phần xây dựng xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”; “Tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”.

    alt3. Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật”

    3.1 Nội dung

    - Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 150/KH-CĐCNCP ngày 20 tháng 3 năm 2014 về phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 581/KH-CĐCNCP ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Nhà trường tuyên truyền về biển đảo.

    - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ viên chức và HSSV về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; tuyên truyền, phổ biến những luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong năm 2014; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; về vệ sinh an toàn thực phẩm; về bình đẳng giới; về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của Nhà trường.

    - Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế trong Nhà trường; nâng cao năng lực quản lý đơn vị; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

    - Đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực thi, phổ biến giáo dục pháp luật.

    3.2 Hình thức

    - Tăng thời lượng đăng tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về ngày Pháp luật, Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (trang Thông tin điện của Nhà trường, kết nối với các trang thông tin của các Bộ, Ngành, địa phương về tuyên truyển, phổ biến pháp luật; phát huy vai trò của mạng internet...);

    - Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu ngày Pháp luật năm 2014 qua hệ thống áp phích, băngzôn, khẩu hiệu tại Nhà trường.

    - Tổ chức phổ biến pháp luật thông qua hội nghị của Nhà trường, tại các phòng, khoa, trung tâm, tuần giáo dục công dân đầu khóa học đối với HSSV và lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục trong chương trình đào tạo, tích cực tham gia thi tìm hiểu pháp luật do các cấp tổ chức.

    - Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy định, quy chế của đơn vị; tình hình thi hành pháp luật, thực hiện các quy chế, quy định năm 2014;

    Riêng trong ngày 09 tháng 11 năm 2014, tập trung thực hiện một trong các hình thức như: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ngày Pháp luật và các nội dung liên quan tới chủ đề ngày Pháp luật.

    3.3 Thời gian

    Tổ chức các hoạt động Pháp luật năm 2014, từ ngày 23/9 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 3 đến ngày 9/11/2014

Phòng TCHC

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Phụ lục:

1. Luật Phổ biến giáo dục Pháp luật ...xem chi tiết tại đây

2. Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật .....xem chi tiết tại đây

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 11 2014 07:16 )  

Liên kết website