Phòng Quản trị đời sống

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trị Đời sống

 I. Chức năng

     1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy định và thực hiện quản lý các mặt về công tác xây dựng cơ sở vật chất;

     2. Chịu trách nhiệm về các mặt công tác quản lý kho tàng, điện, nước sinh hoạt, ăn, ở v.v... và các dịch vụ đời sống trong toàn Trường.

 II. Nhiệm vụ

     1. Quản lý đất đai của toàn Trường;

     2. Quản lý toàn bộ các công trình, vật kiến trúc, nhà ờ, nhà học, các trang thiết bị máy móc, dụng cụ, công cụ lao động v.v... trong toàn Trường;

     3. Tổ chức tiếp nhận các công trình mới xây dựng xong, các công trình sửa chữa có kế hoạch bố trí chỗ làm việc, học tập, sinh hoạt cho các đơn vị trong toàn Trường;

     4. Xây dựng kế hoạch và mua sắm vật chất của Nhà trường. Quản lý, cấp phát vật tư hàng ngày, theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho quá trình làm việc của các đơn vị trong Trường;

     5. Lập kế hoạch hàng năm cho việc tu sửa, cải tạo các công trình, máy móc thiết bị, công cụ, dung cụ v.v... do Trường quản lý.

     6. Tổ chức việc phục vụ đời sống cho CBVC và học sinh, sinh viên,

     7. Kiểm tra, kiểm soát công tác sử dụng điện, nước, vật tư xăng dầu v.v... của cá nhân và tập thể và làm thủ tục thanh toán dịch vụ theo quy đnh;

     8. Bảo đảm việc cung cấp năng lượng cho công tác giảng dạy, học tập, làm việc và sinh hoạt bình thường cùa toàn Trường;

     9. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật v.v...

     10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hợp đồng sản xuất, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ khác với các cơ sở, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

     11. Tổ chức triển khai cho các đơn vị thực hiện công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng chống lụt, bão vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc cây; phòng chống dịch bệnh trong toàn Trường;

     12. Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

    13. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Trưởng phòng:             ThS Bùi Văn Quảng

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - khu nhà A1

Điện thoại: 0333.860.088        -            E-mail:  p_qtds@cdcncp.edu.vn

 

Lúc 15:34, Ngày 13 tháng 09 năm 2018

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG