Phòng Tổ chức - Hành chính

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính

I. Chức năng

     Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý các mặt công tác về Tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, công tác thanh, kiểm tra, công tác hành chính, tổng hợp thi đua, khen thưởng cùa Nhà trường.

 II. Nhiệm vụ

     1. Tổ chức thực hiện công tác hành chính tổng hợp, công tác Văn thư, lưu trữ, bảo mật công văn tài liệu của Trường, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra việc thực hiện những quy đnh về hành chính, pháp chế ở các đơn v trong Trường, thu phát công văn tài liệu, báo chí, thư từ, quản lý con dấu;

     2. Dự thảo các văn bản, quyết đnh, thông báo, kế hoạch công tác chung của Hiệu trưởng. Tổ chức truyền đạt và đôn đốc các đơn v trong Trường, thực hiện các văn bản công tác của Hiệu trưởng;

     3. Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, liên lạc và duy trì hiệu lệnh về thời gian làm việc, học tập sinh hoạt của cán bộ, viên chức Nhà trường;

     4. Căn cứ vào các quy đnh của Bộ về tổ chức, biên chế bộ máy của Trường, nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác cùa các đơn v trong Trường;

     5. Quản lý cán bộ, giáo viên, viên chức trên các mặt hồ sơ, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực nghiệp vụ, kỹ thuật, văn hoá (theo quy đnh phân cấp cán bộ quản lý của Bộ). Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng về kế hoạch, biện pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên và các cán bộ kế cận;

     6. Căn cứ vào chính sách và quy đnh và phân cấp quản lý cán bộ cùa Bộ. Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng về việc đề bạt, nâng bậc, điều chỉnh lương cùa cán bộ, giáo viên, viên chức thuộc quyền quản lý của Nhà trường và chuẩn b cho Hiệu trưởng đề ngh với cấp trên xét nâng bậc lương quyết đnh đối với những cán bộ thuộc quyền quản lý của cấp trên;

     7. Nghiên cứu chuẩn b hồ sơ, tài liệu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét kỷ luật để xét;

     8. Quản lý công tác lao động, tiền lương và các chính sách chế độ khác liên quan đến người lao động; cơ cấu lao động, thống kê lao động, nhân sự, làm thủ tục tuyển dụng, hợp đồng theo kế hoạch đã được duyệt;

     9. Quản lý và làm thủ tục đăng ký quân nhân dự b, nghĩa vụ quân sự đối với viên chức, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ chính tr nội bộ, xây dựng lực lượng tự vệ, bảo vệ, tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quốc phòng, an ninh và tổ chức bảo vệ tài sản, trật tự an toàn xã hội trong Trường;

     10. Nghiên cứu, phổ biến và thực hiện các chế độ chính sách (về mặt tổ chức nhân sự) của Đảng và Nhà nước đã ban hành đối với cán bộ, giáo viên, viên chức;

     11. Tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý công tác khám, chữa bệnh đối với cán bộ, viên chức;

     12. Tổ chức thực hiện các chế độ ưu đãi, bảo hiểm thân thể, y tế đối với học sinh, sinh viên;

     13. Quản lý phòng họp, trang thiết b phòng làm việc của Ban giám hiệu; hội trường; công tác lễ tân, đón và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

     14. Quản lý và điều vận phương tiện vận tải phục vụ công tác của Trường;

    15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;

Trưởng phòng:              KS Đinh Văn Lưu

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - Khu nhà A1

Điện thoại:     0333.860.458     -    E-mail:    p_tchc@cdcncp.edu.vn

 

Lúc 15:16, Ngày 13 tháng 09 năm 2018

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG