QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

ĐỀ ÁN

TỰ CHỦ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ

 

(Kèm theo Công văn số: 234 /CĐCNCP-ĐT ngày 13 tháng 4 năm 2016)

 

Cơ sở pháp lý xây dựng đề án:
 
    - Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
 
    - Luật Giáo dục Đại học;
 
    - Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;
 
    - Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
 
    - Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
 
    - Thông tư số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hợp nhất Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.
 
    - Căn cứ Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 2 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016;
 
    - Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
    - Căn cứ Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016;
 
    - Quyết định số 8359/QĐ-BCT ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Th­ương về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tr­ường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả;
 
    Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả xây dựng Đề án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy theo các nội dung sau:
 
I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh:
1. Mục đích:
 
    - Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
 
    - Thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học;
 
    - Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương, nhu cầu nhân lực xã hội cần và đáp ứng mục tiêu của từng ngành đào tạo của Trường;
 
    - Đánh giá một cách toàn diện và chính xác năng lực thực tiễn, động cơ học tập của thí sinh;
 
    - Tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo kết quả tuyển sinh chính xác, khách quan và công bằng.
 
    - Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả chủ động hơn trong công tác tuyển sinh, người học có nhiều cơ hội để được học tập phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.
 
2. Nguyên tắc:
 
    - Đề án của Trường hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Giáo dục Đại học và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
 
    - Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 2, Điều 2 và các nội dung có liên quan trong Quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông tư số 03/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
    - Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
    - Phương thức tuyển sinh phù hợp với nguồn lực tổ chức thực hiện tuyển sinh của Trường;
 
    - Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo;
 
    - Công khai, minh bạch; không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong quá trình tổ chức xét tuyển, thi tuyển; không gây áp lực cho xã hội và tốn kém cho thí sinh.
 
    - Hồ sơ đăng ký xét tuyển cao đẳng có thể dùng để xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp nếu thí sinh có nguyện vọng.
II. Phương án tuyển sinh:
1. Ngành tuyển sinh trình độ cao đẳng và khối xét tuyển

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối xét tuyển quy ước

1

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

Khối xét tuyển: A00, A01, B00 và D01.

2

Ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô

C 510205

3

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C 510301

4

Ngành kế toán

C 340301

     * Môn học theo khối xét tuyển quy ước:
         Khối A00:  Toán, Lý, Hoá.
        Khối A01: Toán, Lý, Tiếng Anh. 
        Khối B00: Toán, Hoá, Sinh. 
        Khối D01: Toán, Văn, Tiếng Anh. 
2. Phương thức tuyển sinh: 
    a. Tuyển sinh cao đẳng chính quy: 
    Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả kết hợp 02 phương thức tuyển sinh để tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 gồm 200 chỉ tiêu cao đẳng chính quy. 
    Xét tuyển theo 2 phương thức: 
    Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả của thí sinh dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của cụm thi do các đại học chủ trì. 
    Phương thức 2:  Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 
    * Mỗi phương thức Nhà trường dự kiến dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển. 
    b. Tuyển sinh cao đẳng liên thông: 40 chỉ tiêu liên thông từ trung cấp lên cao đẳng theo phương thức thi tuyển 
    Đối tượng người học áp dụng theo Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT, ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. 
2.1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016. 
    2.1.1. Tiêu chí xét tuyển: 
    Việc xét tuyển sinh căn cứ các tiêu chí đáp ứng các yêu cầu của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
    Điểm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
    2.1.2. Nguyên tắc xét tuyển: 
    * Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng. 
    Trong đó: Điểm các môn thi và tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
    Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
    Lấy thí sinh có kết quả tổng điểm theo khối xét tuyển từ cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu và đúng tiêu chí đã xác định (Không có môn nào từ 1 điểm trở xuống). 
    2.1.3. Nguồn tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước. 
2.2. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 
    2.2.1. Tiêu chí xét tuyển: 
    - Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 
    - Tiêu chí 2: Xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt trung bình trở lên; 
    - Tiêu chí 3: Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định; 
    2.2.2. Nguyên tắc xét tuyển: 
    Điểm xét tuyển được tính theo công thức: 
ĐXT = ĐTB + Điểm ƯT 
    Trong đó: ĐTB là điểm trung bình cộng của 03 môn học lớp 12, thuộc khối xét tuyển quy ước; Điểm ƯT là điểm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
    Lấy thí sinh có kết quả tổng điểm theo khối xét tuyển từ cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu và đúng tiêu chí đã xác định. 
    2.2.3. Nguồn tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước. 
2.3. Lịch tuyển sinh của Trường: 
    2.3.1. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia. 
    Thời gian và quy trình xét tuyển thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
    2.3.2. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 bậc trung học phổ thông hoặc tương đương: 
    - Nhà trường nhận hồ sơ dự xét tuyển từ ngày 15/3 đến hết 15/11 hàng năm. 
    - Thời gian xét tuyển đợt 1: Trước ngày 15/8 hàng năm. 
    - Xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Thời gian đăng ký xét tuyển và xét tuyển là 10 ngày, cho đến khi đủ chỉ tiêu hoặc hết thời gian xét tuyển theo quy định. 
    - Công bố kết quả trúng tuyển ngay sau mỗi đợt xét tuyển. 
    2.3.3. Địa điểm nhận hồ sơ: 
    Tại phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả 
    Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
        ĐT: 033 3969661 - 033 3862 091 - Fax: 0333 864 950 
        Website: www.cdcncp.edu.vn          Email: bants.ccc@moet.edu.vn 
2.4. Hồ sơ xét tuyển, phương thức đăng ký của thí sinh: 
    2.4.1. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia. 
    Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
    Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 
    - Phiếu đăng ký xét tuyển 
    - Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển. 
    2.4.2. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 
    a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 
    - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường) ; 
    - Bằng tốt nghiệp, học bạ (photo công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời; 
    - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); 
    - Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển. 
    b) Hồ sơ và lệ phí ĐKXT của thí sinh nộp trực tiếp tại trường. Qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc trực tuyến (online) trong thời gian quy định, có giá trị xét tuyển như nhau. 
2.5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: 
    Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
2.6. Lệ phí tuyển sinh: 
    Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
3. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh: 
    3.1. Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành: 
    Tỉnh Quảng Ninh với gần 1,2 triệu dân, bao gồm 04 thành phố trực thuộc, 01 thị xã, 9 huyện, 189 xã phường, thị trấn và hơn 100 cơ quan, đơn vị hành chính, hàng ngàn doanh nghiệp Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong ngành giáo dục hiện có 55 trường THPT và 13 Trung tâm giáo dục thường xuyên. Hàng năm có khoảng 14.000 học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trong nhiều năm qua, chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh Quảng Ninh luôn đứng trong tốp cao của cả nước. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học thuộc loại khá. Điều đó đã ảnh hưởng tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự  phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương và đất nước. 
    Có thể nói, chương trình giáo dục phổ thông hiện nay chưa tạo ra sự phân hóa rõ rệt về xu hướng nghề nghiệp cho học sinh trong quá trình học tập. Ngành đào tạo của nhà trường là các khối ngành kinh tế, kỹ thuật cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương và cho Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam và các doanh nghiệp khác trên địa bàn, vì vậy tuyển sinh đủ chỉ tiêu là một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. 
    Việc sử dụng phương thức tuyển sinh này sẽ giúp nhà trường tìm ra được những thí sinh có hệ số phù hợp cao giữa sở trường, năng lực của bản thân với tính đặc thù của chuyên ngành đào tạo. Phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình công nhân viên chức sống trên địa bàn. 
    3.2. Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển sinh đề xuất: 
    - Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu đào tạo tuy nhiên trong năm 2015 số lượng tuyển sinh thấp vì vậy nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh riêng nhằm tuyển sinh cho đủ chỉ tiêu mà vẫn đảm bảo chất lượng. 
    - Sự thuận lợi trong việc lựa chọn chuyên ngành đào tạo ở trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả dựa trên kết quả tốt nghiệp THPT sẽ giúp các em thuận lợi trong việc đăng ký xét tuyển vào học tại trường. 
    - Phương thức tuyển sinh mới tạo ra sự công bằng, khách quan cho tất cả các thí sinh, hạn chế được sự may rủi trong các kì thi tuyển sinh. 
    - Giảm tốn kém, áp lực và tâm lý trong việc thi cử. 
    3.3. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường, học sinh khi trường triển khai phương án tuyển sinh: 
    - Nhà trường sẽ thu hút được đông đảo thí sinh tham gia xét tuyển vì nó phủ hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học của thế giới lấy tiêu chí đã tốt nghiệp THPT làm chuẩn đầu vào các trường cao đẳng. 
    - Hàng năm tỉnh Quảng Ninh có gần 14.000 học sinh tốt nghiệp THPT, đấy là chưa kể đến các tỉnh ở lân cận, trong đó  rất nhiều em  có nguyên vọng, ước mơ được đào tạo ở bậc cao đẳng, đại học để nâng cao trình độ học vấn của mình. Phương thức tuyển sinh của nhà trường sẽ được nhiều em hưởng ứng vì nó đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của đông đảo các em và gia đình. 
    - Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiều kinh nghiệm, giàu tâm huyết và cơ sở vật chất khá đầy đủ để thực hiện phương thức tuyển sinh mới. 
    - Nhà trường sẽ phải làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tư vấn cho mọi người hiểu rõ lợi ích của phương thức tuyển sinh mới và sự phù hợp của nó trong xu thế phát triển của giáo dục đại học ở Việt Nam và thế giới. 
    3.4. Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển sinh và các giải pháp chống tiêu cực: 
    - Trong các tiêu chí xét tuyển cơ bản là học sinh chỉ quan tâm đến kết quả đỗ tốt nghiệp THPT mà không quan tâm đến kết quả học tập các môn không thi tốt nghiệp. 
    - Vì xét tuyển, nên có thể tận dụng quan hệ với người thân trong trường hoặc nhờ cán bộ quản lí lãnh đạo tác động tới lãnh đạo nhà trường.
     - Hiện tượng gây phiền hà, nhũng nhiễu thí sinh. 
    - Thiếu minh bạch trong quá trình xét tuyển riêng. 
Để khắc phục những hiện tượng trên, Nhà trường sẽ sử dụng các biện pháp: 
    - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong địa bàn tuyển sinh. 
    - Kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đăng ký xét tuyển. 
    - Công khai rộng rãi Quy chế tuyển sinh của Nhà trường để mọi người biết cùng tham gia giám sát quá trình tuyển sinh của Nhà trường. 
    - Xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy chế tuyển sinh và có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với những trường hợp phát hiện các hiện tượng tiêu cực. 
4. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh : 
    4.1. Điều kiện về con người: 
    Tổng số CBCNV:123 người; số lượng giảng viên 92 người. 
    + 100% giảng viên có trình độ đại học, trong đó có 50% trình độ thạc sỹ. 
    + Hàng trăm lượt giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia và cấp Tỉnh 
    + 100% giáo viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cấp II, tin học cơ sở. 
    + 90% giáo viên có chứng chỉ B Anh văn trở lên. 
    + 95% giáo viên được bồi dưỡng phương pháp giáo dục đại học 
    4.2. Về cơ sở vật chất: 
    Khuôn viên Trường diện tích trên 1,7 ha 
    - Tổng diện tích xây dựng trường khoảng  9.000 m2 gồm các hạng mục chính sau: 
    + Khu giảng đường: 32 phòng học lí thuyết, diện tích 1.998 m2 
    + Hai xưởng thực hành thí nghiệm Điện, Cơ khí, diện tích 3.358 m2 
    + Nhà học thực hành Tin học, Ngoại ngữ diện tích 279 m2 
    + Nhà làm việc diện tích 1976 m2 
    + Phòng thí nghiệm hóa học, vật lí, diện tích 434 m2 
    + Thư viện: diện tích 168 m2 
    + Ký túc xá 3 tầng khép kín: diện tích 1.776 m2 
    + Nhà ăn, nhà khách, phòng họp và các công trình khác: 1500 m2 
    - Các trang thiết bị: Hóa học, Cơ khí, Điện, Công nghệ thông tin ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại hơn. 
III. Tổ chức thực hiện: 
1. Công tác chuẩn bị: 
    - Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. 
    Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trường hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo toàn bộ hoạt động tuyển sinh của trường.   
    Hội đồng tuyển sinh có các Ban giúp việc: Ban thư ký, Ban cơ sở vật chất, Ban thanh tra tuyển sinh, ... 
    - Trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng phương án tuyển sinh. 
    Thông tin tuyển sinh của trường bao gồm: tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, khối xét tuyển, ngành xét tuyển, thời gian xét tuyển và các thông tin khác liên quan. 
    - Ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc Hội đồng; các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác xét tuyển, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang Website của Nhà trường. 
    - Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm,... cho việc tổ chức xét tuyển. 
    - Dưới sự chỉ đạo của HĐTS, các Ban giúp việc HĐTS thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng của mình như Quy chế tuyển sinh của trường đã qui định. 
    - Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan Báo chí, Đài truyền hình tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, xét tuyển cho thí sinh. 
    - Tổ chức thu nhận hồ sơ, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ theo quy định. 
    - Công tác tài chính: Lập dự toán chi tiết về công tác tuyển sinh và cấp kinh phí đảm bảo công tác tuyển sinh. 
    - Cơ sở vật chất: phối hợp với UBND Thành phố Cẩm Phả, UBND phường Cẩm Thủy, các Ban, Ngành trên địa bàn. Đảm bảo chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm... cho việc tổ chức tuyển sinh an toàn, đúng quy chế. 
2. Tổ chức tuyển sinh 
    - Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh, các Ban sẽ thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng của mình theo quy định. 
    - Sau khi Ban thư ký tập hợp, thống kê và nhập dữ liệu đầy đủ các hồ sơ của các thí sinh tham gia xét tuyển, sẽ báo cáo Hội đồng tuyển sinh để tổ chức xét tuyển.  Việc xét tuyển được tiến hành theo lộ trình của Đề án. 
    - Thanh tra tuyển sinh thường xuyên giám sát quá trình thu nhận hồ sơ, thống kê, nhập dữ liệu hồ sơ, cũng như công tác xét tuyển để ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực (nếu có). 
    - Ban cơ sở vật chất có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các phòng thu nhận hồ sơ, phòng họp Hội đồng và các phương tiện phục vụ cho quá trình nhập dữ liệu hồ sơ cũng như quá trình xét tuyển. 
3. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công tác tuyển sinh: 
    Trường thành lập Ban thanh tra tuyển sinh, gồm những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhất là thanh tra tuyển sinh do đồng chí trong Ban giám hiệu và Trưởng Ban thanh tra nhân dân chịu trách nhiệm thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐTS trường. 
    Ban thanh tra tuyển sinh của trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định. 
4. Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan: 
    - Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về các hiện tượng tiêu cực trong công tác tuyển sinh: 
        + Hội đồng tuyển sinh của trường 
        + Ban thanh tra tuyển sinh 
        + Hòm thư góp ý của nhà trường. 
    - Trách nhiệm của người tố cáo các hiện tượng tiêu cực phải có bằng chứng cụ thể và được xác minh về tính chính xác. 
    - Các cá nhân và tổ chức tiếp nhận thông tin tố cáo phải bảo vệ nguyên trạng bằng chứng và xác minh tính chân thực của bằng chứng, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và báo cáo với HĐTS để có biện pháp xử lí thích hợp.
 5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo qui định: 
    Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời trong từng giai đoạn triển khai nội dung đề án tuyển sinh. Kết thúc kỳ tuyển sinh, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương và cơ quan cấp trên theo quy định. 
6. Sự phối hợp và hỗ trợ của các ban, ngành địa phương trong các khâu của công tác tuyển sinh: 
    - Nhà trường thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn; của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các khâu của công tác tuyển sinh 
    - Nhà trường luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhất là phòng giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên và phòng phổ thông; Đài phát thanh và Truyền hình thành phố Cẩm Phả. 
    - Nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố. 
    - Nhà trường có mối quan hệ gắn bó với các trường THPT và các Trung tâm GDTX trong toàn tỉnh và một số trường THPT  ở các huyện thuộc các tỉnh lân cận: Thái Bình; Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh,… 
    - Nhà trường đã phối hợp với nhiều địa phương trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như Thái Bình; Thái Nguyên; Bắc Ninh; …. 
IV. Lộ trình và cam kết của trường: 
1. Lộ trình thực hiện: 
    1.1. Năm 2016 
    Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả thực hiện tuyển sinh theo 2 hình thức: 
    -  Thực hiện tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia. 
    -  Thực hiện xét tuyển riêng theo Đề án này. 
    1.2. Từ năm 2016 
    Ngoài việc tuyển sinh theo phương án chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả tiếp tục tổ chức xét tuyển riêng. Trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác tổ chức tuyển sinh năm 2016, Trường sẽ nghiên cứu, hoàn thiện công tác tuyển sinh cho các năm sau. 
2. Cam kết: 
    - Tổ chức tuyển sinh theo đúng Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
    - Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh. Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi  vi phạm Quy chế. 
    - Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho

Lúc 14:51, Ngày 06 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Danh mục xem

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG