Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên năm học 2012 - 2013

(Thông báo số: 586/TB-CĐCNCP) 

     1. Tình hình thực hiện

     Thực hiện kế hoạch số 39/KH-CĐCNCP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Trường Cao đẳng công nghiệp Cẩm Phả về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên trong năm học 2012 – 2013, các phòng, khoa đã chủ động phối kịp, thời triển khai, tích cực đôn đốc thực hiện việc tổ chức lấy ý khiến phản hồi của học sinh, sinh viên (gọi chung là người học) về hoạt động giảng dạy của giáo viên, giảng viên (gọi chung là giáo viên) sau khi kết thúc học kỳ I và khi kết thúc môn học (học phần, mô đun) trong học kỳ II.

     Do đã tích lũy được một số kinh nghiệm từ những lần lấy ý kiến phản hồi của người học trong năm học trước, có sự tích cực hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, những vướng mắc đã được tháo gỡ kịp thời và có sự chủ động, tích cực thực hiện của các khoa và giáo viên giảng dạy trong điều kiện số lượng HSSV Nhà trường không nhiều, một số HSSV đã tham gia việc cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giáo viên năm học trước… nên các khoa đều hoàn thành việc lấy ý kiến phản hồi của người học theo kế hoạch. Các ý kiến phản hồi của người học lần này khá tập trung, phản ánh chất lượng hoạt động giảng dạy của giáo viên các khoa tương đối đồng đều.

     Tuy nhiên, do kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi trong năm học ban hành vào cuối học kỳ I, khi nhiều môn học (học phần, mô đun) đã kết thúc khá lâu và ngay sau đó  HSSV lại nghỉ tết nên việc nêu ý kiến phản hồi không kịp thời, thiếu tính thời sự. Trong học kỳ II, do tiến độ học tập, thời khóa biểu, sĩ số của các lớp học không ổn định và cân đối; tính chủ động, linh hoạt của một số giáo viên chưa cao; sự tích cực, chuyên cần và ý thức trách nhiệm của một số HSSV hạn chế nên việc cho ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên cũng chưa thật kịp thời, tập trung.

     Có trường hợp kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên chưa thật phù hợp với việc theo dõi, đánh giá thường xuyên và kết quả, thành tích của tập thể, cá nhân giáo viên, học sinh trong năm học.

     2. Kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên

     Trong cả 2 học kỳ của năm học 2012 – 2013, có 30 lớp, tổng số 505/572 = 88,28% HSSV tham gia cho ý kiến, tăng tăng 10 lớp và 2,29% HSSV so với năm học 2011 - 2012.

     Tỉ lệ về số lượng HSSV tham gia ý kiến phân bố theo các khoa:

              + Khoa KHCB   :           120/133   =  90,2%
              + Khoa Điện   :           111/121   =  91,7%
              + Khoa Cơ khí   :           39/54   =  72,2%
              + Khoa động lực   :           34/34   =  100,0%
              + Khoa LLCT   :           17/26   =  65,4%
              + Khoa Kinh tế   :           101/110   =  91,8%
              + Khoa KTCS   :           36/39   =  92,3%
              + Khoa CNTT   :           47/55   =  85,45%

     Tổng số học phần (môn học, mô đun được đánh giá): 86 (tăng 25 học phần, môn học, mô đun so với năm học 2011 - 2012).

     Tổng số giáo viên được đánh giá: 75 (78 lượt giáo viên), tăng 10 lượt so với năm học 2011 - 2012, trong đó:

     + Dạy thực hành: 10 lượt, giảm 1 lượt so với năm học 2011 - 2012.

     Tổng số ý kiến: 111 phiếu, giảm 37 phiếu so với năm học 2011 – 2012.

     Mức tập trung các ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên trong Trường:

                Mức 1: Chưa tốt             Mức 2: Bình thường               Mức 3: Tốt             Mức 4: Rất tốt    
                0,33 %             24,21 %               42,65 %             32,81 %    

     Mức độ tập trung các ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên các khoa:

                Khoa         Mức 1           Mức 2             Mức 3             Mức 4
                Cơ khí :       0,00           12,17             45,13             42,70
                Công nghệ thông tin :       0,00           27,01             43,44             29,55
                Cơ khí động lực :       1,10           42,40             37,98             18,52

     + Dạy lý thuyết: 68 lượt giáo viên, tăng 11 lượt so với năm học 2011 – 2012.

     Tổng số phiếu ý kiến: 2057 phiếu, tăng 931 phiếu so với năm học 2011 - 2012.

     Mức tập trung các ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên trong Trường:

                Mức 1             Mức 2             Mức 3             Mức 4
                2,35             10,01             39,93             47,71

     Mức tập trung các ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên các khoa:

                Khoa         Mức 1             Mức 2             Mức 3             Mức 4    
                Khoa học cơ bản :       0,89             4,69             28,50             65,92    
                Điện :       1,61             9,53             39,49             49,38    
                Cơ khí :       7,85             11,47             36,87             43,81    
                Cơ khí động lực :       2,56             17,06             40,17             40,21    
                Lý luận chính trị :       3,18             10,20             42,35             44,27    
                Kinh tế :       1,30             11,96             52,43             34,31    
                Kỹ thuật cơ sở :       1,39             11,01             39,62             47,98    
                Công nghệ thông tin :       0,03             4,18             39,95             55,84    

     (Tổng hợp ý kiến phản hồi của người học đối với từng giáo viên, theo đơn vị khoa trong file gửi kèm).

     3. Ý kiến chỉ đạo

     Phòng CTHSSV gửi kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên năm học 2012 – 2013 cho đơn vị quản lý (khoa) qua hòm thư điện tử, đồng thời báo cáo kết quả chung của Trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Các khoa thông báo kết quả phản hồi của HSSV về hoạt động giảng dạy đối với giáo viên trong đơn vị; chỉ đạo từng giáo viên tiếp thu, phát huy ưu điểm; có trách nhiệm khắc phục các chỉ số đánh giá thấp đối với cá nhân để nâng cao chất lượng trong giảng dạy.

     Căn cứ vào kết quả phản hồi, các phòng, khoa trong Nhà trường tổ chức nghiên cứu, đối chiếu với kết quả lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên các năm học 2010 – 2011 và 2011-2012, đánh giá kết quả, phân tích giá trị, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của giáo viên và việc triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên; nghiên cứu kết quả lấy ý kiến phản hồi các năm học từ 2010 - 2011 đến  nay để tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học và thực hiện việc phân công nhiệm vụ, đánh giá phân loại thi đua, giải quyết chế độ chính sách đối với tập thể, cá nhân liên quan trong năm học 2012 - 2013 và giai đoạn tiếp theo một cách phù hợp.

     Năm học 2013 – 2014, trong khi chờ văn bản quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên, Lãnh đạo trường yêu cầu các khoa chuyên môn quán triệt, giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ động thực hiện lấy ý kiến phản hồi của HSSV về hoạt động giảng dạy của mình đối với từng học phần (môn học, mô đun) trước khi tổ chức thi kết thúc học phần (môn học, mô đun). Phòng Đào tạo, phòng Công tác HSSV và các khoa chủ động phối hợp đôn đốc, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả việc lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên trong Trường.

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2013

 HIỆU TRƯỞNG

Lúc 14:49, Ngày 06 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG