Thông báo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017

(Số: 796/TB-CĐCNCP)

Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học  2016-2017

           Căn cứ  Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Hội đồng Khoa học và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-CĐCNCP ngày 27/5/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả (điều chỉnh bổ sung năm 2016);

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2016 - 2017, Hội đồng khoa học và đào tạo (KH&ĐT) Thông báo Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học trong năm học 2016 - 2017 như sau:

I. Nội dung, yêu cầu đối với đề tài NCKH (sáng kiến kinh nghiệm)

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ

1.1. Các yêu cầu đối với đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ

Có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt và lâu dài của sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… được thực hiện theo các quy định đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ.

1.2. Chủ nhiệm đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ

Chủ trì đề tài là những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tổ chức và tập hợp đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài.

2. Đề tài nghiên cứu khoa học (sáng kiến) cấp trường

2.1. Các yêu cầu đối với đề tài (sáng kiến) cấp trường, (gọi chung là đề tài NCKH).

Đề tài NCKH phải đem lại sản phẩm hoặc là các công trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt và lâu dài của công tác quản lý, sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo của Nhà trường, bao gồm:

Các đề tài nghiên cứu thiết kế - chế tạo hoặc nhân bản mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Đề tài biên soạn mới chương trình, giáo trình, bài giảng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bài giảng, môn học (học phần hoặc modul) ≥ 02 ĐVHT (02Tín chỉ) trong chương trình đào tạo của Nhà trường.

Nghiên cứu xây dựng đề án mở rộng các ngành nghề đào tạo, đề án phát triển Nhà trường, những vấn đề lí luận và thực tiễn trong đào tạo theo tín chỉ, đào tạo nghề theo modul…  vận dụng vào điều kiện thực tế của Nhà trường.

Nghiên cứu biên soạn lại chương trình, giáo trình ≥ 03 ĐVHT (03 Tín chỉ), trong đó nội dung mới ≥ 30%. Nghiên cứu cải tiến biểu mẫu, sổ sách, phương tiện dạy học… phục vụ chung cho công tác quản lý, giáo dục và đào tạo trong Nhà trường.

Nghiên cứu biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm ≥ 100 câu hỏi/02 ĐVHT (01Tín chỉ), Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên ≥ 120 trang.

Viết bài cho tạp chí khoa học chuyên ngành, các bài tham luận hội thảo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, các kỷ yếu trong và ngoài nước.

Các đề tài khác theo đề xuất của tác giả và Tiểu ban KH&ĐT, được Hội đồng KH&ĐT phê duyệt.

Thời gian thực hiện đề tài NCKH cấp Trường từ 05 tháng đến 01 năm, trường hợp có lý do chính đáng có thể kéo dài thêm không quá 04 tháng; Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… phải đảm bảo theo các quy định của Nhà trường.

2.2. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường

Mỗi đề tài do một cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên chủ trì. Chủ nhiệm đề tài phải đúng trình độ chuyên môn, đang trực tiếp giảng dạy môn học (học phần) hoặc đang thực hiện công việc liên quan trong đề tài đăng ký, có khả năng thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài. Chủ nhiệm đề tài có thể đăng ký các thành viên tham gia phối hợp là đồng tác giả hoặc hỗ trợ đề tài.

3. Sáng kiến kinh nghiệm cấp phòng, khoa.

3.1. Các yêu cầu đối với sáng kiến kinh nghiệm cấp phòng, khoa.

Có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt của sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo Nhà trường, bao gồm:

Nghiên cứu cải tiến biểu mẫu, sổ sách, phương tiện dạy học phục vụ cho bộ môn, cá nhân trong đơn vị phòng, khoa.

Biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bài giảng, môn học (học phần hoặc modul) từ 01 đến dưới 02 ĐVHT (02 tín chỉ) trong chương trình đào tạo của Nhà trường.

Nghiên cứu  biên soạn lại chương trình, giáo trình ≥ 02 ĐVHT (02Tín chỉ), trong đó nội dung mới ≥ 30%.

Biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm ≥ 70 câu hỏi/02 ĐVHT (01Tín chỉ), Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên ≥ 70 trang.

Các sáng kiến kinh nghiệm khác theo đề xuất của tác giả, được Tiểu ban KH&ĐT phê duyệt, Hội đồng KH&ĐT chấp thuận.

Thời gian thực hiện sáng kiến kinh nghiệm từ 04 tháng đến 06 tháng, trường hợp có lý do chính đáng có thể kéo dài thêm ≤ 02 tháng; Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… phải đảm bảo theo các quy định của Nhà trường.

3.2. Tác giả của sáng kiến kinh nghiệm cấp phòng, khoa.

Mỗi sáng kiến kinh nghiệm do một cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, sinh viên chủ trì. Tác giả của sáng kiến kinh nghiệm phải đúng trình độ chuyên môn, đang trực tiếp giảng dạy môn học (học phần), hoặc đang thực hiện công việc liên quan đến sáng kiến kinh nghiệm đăng ký, có khả năng thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của sáng kiến kinh nghiệm. Tác giả sáng kiến kinh nghiệm có thể đăng ký các thành viên tham gia phối hợp hỗ trợ sáng kiến kinh nghiệm (sinh viên là tác giả của sáng kiến kinh nghiệm được đăng ký đồng tác giả).

4. Bài báo khoa học.

4.1. Các yêu cầu đối với bài báo khoa học

Bài báo phải được đăng trên một trong những tạp chí khoa học chuyên ngành, các tạp chí uy tín do các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành lựa chọn, đề nghị thường trực Hội đồng nhà nước về chức danh giáo sư quyết định.

Nội dung bài báo không là nội dung nghiên cứu của đồ án, luận văn tốt nghiệp.

4.2. Tác giả của bài báo.

Là tác giả hoặc đồng tác giả của bài báo được đăng, công bố trên một trong những tạp chí khoa học chuyên ngành quy định. Tác giả của bài báo phải có trình độ chuyên môn hoặc đang thực hiện công việc liên quan đến nội dung của bài báo.

4.3. Minh chứng cho bài báo là trang bìa, trang mục lục có thông tin về bài báo và trang nội dung của bài báo;

II. Hồ sơ và thời gian đăng ký

1. Hồ sơ đăng ký

- Phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học (sáng kiến) (theo mẫu số 01)

- Dự toán kinh phí (Các tác giả có sử dụng kinh phí nghiên cứu phải lập dự toán chi tiết theo mẫu số 02)

- Bản tổng hợp của Tiểu ban KH&ĐT (theo mẫu số 3a)

- Biên bản họp Tiểu ban KH&ĐT (tổng hợp kết quả bỏ phiếu: mẫu 4a4c)

- Văn bản của Tiểu ban đề nghị Hội đồng KH&ĐT Nhà trường xét duyệt đối với những đăng ký đề tài được từ 2/3 số người của Tiểu ban trở lên đồng ý.

2. Thời gian đăng ký

- Đăng ký và thông qua Tiểu ban KH&ĐT phòng, khoa: Trước 20/10/2016.

- Nộp hồ sơ đăng ký về Hội đồng KH&ĐT (Đ/c Toàn): Trước 26/10/2016.

III. Hồ sơ báo cáo và thời gian xét duyệt nghiệm thu

1. Hồ sơ báo cáo

- Đơn xin báo cáo nghiệm thu (theo mẫu số 05)

- Phiếu đăng ký và thuyết minh (theo mẫu số 06) và sản phẩm kèm theo (giáo trình, bài giảng, tài liệu…đóng thành quyển riêng và đĩa CD kèm theo File).

- Phiếu đánh giá nghiệm thu và phiếu tổng hợp điểm nghiệm thu của Tiểu ban KH&ĐT (mẫu số 0809).

- Bản tổng hợp báo cáo đề tài NCKH của Tiểu ban KH&ĐT (theo mẫu 3b)

- Biên bản họp tiểu ban (kèm theo tổng hợp kết quả bỏ phiếu:  mẫu 4a4c)

- Văn bản của Tiểu ban đề nghị Hội đồng KH&ĐT Nhà trường xét duyệt đối với những đề tài được từ 2/3 số người của Tiểu ban trở lên đồng ý.

+ Đề tài (sáng kiến kinh nghiệm) chưa hết thời gian nghiên cứu, đề tài xin gia hạn phải báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả kèm theo (mẫu số 07)

      * Các loại biểu mẫu đã được ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-CĐCNCP  ngày 27/5/2013 (điều chỉnh bổ sung năm 2016); trường hợp đặc biệt  các nhân và đơn vị điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của đề tài (sáng kiến).

2. Thời gian xét duyệt nghiệm thu

- Xét duyệt tại Tiểu ban KH&ĐT: Đợt 1 trước 15/3/2017, đợt 2 trước 20/7/2017.

- Nộp hồ sơ về Hội đồng KH&ĐT (Đ/c Toàn): Đợt 1 trước 20/3/2017, đợt 2 trước 25/7/2017 (Các tác giả xin gia hạn thời gian nộp theo quy định của Hội đồng).

Căn cứ nội dung Thông báo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch của Tiểu ban KH&ĐT trên cơ sở kế hoạch chung của Nhà trường, tư vấn cho cán bộ, giáo viên lựa chọn đề tài (sáng kiến), hướng nghiên cứu,... Tổ chức thực hiện theo các Quy định hiện hành và những điều chỉnh bổ sung theo chỉ đạo của Hội đồng. 

 Quảng Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KH&ĐT

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

ThS. Phan Văn Thạch

Lúc 15:26, Ngày 06 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG