Thông báo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC  2015-2016

    Căn cứ  Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Hội đồng Khoa học và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-CĐCNCP  ngày 27/5/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả;

    Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2015 - 2016, Hội đồng khoa học và đào tạo (KH&ĐT) Thông báo Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học trong năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Nội dung, yêu cầu đối với đề tài NCKH (sáng kiến kinh nghiệm)

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ

    1.1. Các yêu cầu đối với đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ

    Có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt và lâu dài của sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực hoặc Nhà nước. Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… được thực hiện theo các quy định đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ.

    1.2. Chủ nhiệm đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ

    Mỗi đề tài cấp Bộ do một cán bộ khoa học chủ trì (Mỗi cán bộ khoa học chỉ nên chủ trì 01 đề tài cấp Tỉnh, Bộ). Chủ trì đề tài là những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, trung thực, có khả năng tổ chức và tập hợp đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài.

2. Đề tài nghiên cứu khoa học (sáng kiến kinh nghiệm) cấp trường

    2.1. Các yêu cầu đối với đề tài (sáng kiến kinh nghiệm) cấp trường

    Đề tài NCKH (sáng kiến kinh nghiệm) phải đem lại sản phẩm hoặc là các công trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt và lâu dài của công tác quản lý, sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo của Nhà trường, bao gồm:

    Nghiên cứu thiết kế - chế tạo mô hình học cụ, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

    Biên soạn mới chương trình, giáo trình, bài giảng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bài giảng, môn học (học phần hoặc modul) ≥ 02 ĐVHT (02 Tín chỉ) trong chương trình đào tạo của Nhà trường.

    Nghiên cứu xây dựng đề án mở rộng các ngành nghề đào tạo, đề án phát triển Nhà trường, những vấn đề lí luận và thực tiễn trong đào tạo theo tín chỉ, đào tạo nghề theo modul…  vận dụng vào điều kiện thực tế của Nhà trường.

    Nghiên cứu  biên soạn lại chương trình, giáo trình ≥ 03 ĐVHT (03 Tín chỉ), trong đó nội dung mới ≥ 30%. Nghiên cứu cải tiến biểu mẫu, sổ sách, phương tiện dạy học… phục vụ chung cho công tác quản lý, giáo dục và đào tạo trong Nhà trường.

    Nghiên cứu biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm ≥ 100 câu hỏi/02 ĐVHT (01 Tín chỉ), Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và HSSV ≥ 120 trang.

    Các đề tài (sáng kiến kinh nghiệm) khác theo đề xuất của tác giả và Tiểu ban KH&ĐT, được Hội đồng KH&ĐT phê duyệt.

    Thời gian thực hiện từ 05 tháng đến 01 năm, trường hợp có lý do chính đáng có thể kéo dài thêm không quá 04 tháng; Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… phải đảm bảo theo các quy định của Nhà trường.

    2.2. Chủ nhiệm đề tài (sáng kiến kinh nghiệm) cấp trường

    Mỗi đề tài (sáng kiến kinh nghiệm) do một cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên chủ trì. Chủ nhiệm đề tài phải đúng trình độ chuyên môn, đang trực tiếp giảng dạy môn học (học phần) hoặc đang thực hiện công việc liên quan trong đề tài đăng ký, có khả năng thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài. Chủ nhiệm đề tài có thể đăng ký các thành viên tham gia phối hợp là đồng tác giả hoặc hỗ trợ đề tài.

3. Đề tài nghiên cứu khoa học (sáng kiến kinh nghiệm) cấp khoa (phòng)

    3.1. Các yêu cầu đối với đề tài (sáng kiến kinh nghiệm)  cấp khoa (phòng)

    Có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt của sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo Nhà trường, bao gồm:

    Nghiên cứu cải tiến biểu mẫu, sổ sách, phương tiện dạy học phục vụ cho bộ môn, cá nhân trong đơn vị phòng, khoa, trung tâm.

    Biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bài giảng, môn học (học phần hoặc modul) từ 01 đến dưới 02 ĐVHT (02Tín chỉ) trong chương trình đào tạo của Nhà trường.

    Nghiên cứu  biên soạn lại chương trình, giáo trình ≥ 02 ĐVHT (02 Tín chỉ), trong đó nội dung mới ≥ 30%.

    Nghiên cứu biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm ≥ 70 câu hỏi/02 ĐVHT (01 Tín chỉ), Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên ≥ 70 trang.

    Các đề tài (sáng kiến kinh nghiệm) khác theo đề xuất của tác giả, được Tiểu ban KH&ĐT phê duyệt, Hội đồng KH&ĐT chấp thuận.

    Thời gian thực hiện từ 04 tháng đến 06 tháng, trường hợp có lý do chính đáng có thể kéo dài thêm ≤ 02 tháng; Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… phải đảm bảo theo các quy định của Nhà trường.

    3.2. Chủ nhiệm đề tài (sáng kiến kinh nghiệm) cấp khoa (phòng)

    Mỗi đề tài (sáng kiến kinh nghiệm) do một cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, sinh viên chủ trì. Chủ nhiệm đề tài phải đúng trình độ chuyên môn, đang trực tiếp giảng dạy môn học (học phần), hoặc đang thực hiện công việc liên quan trong đề tài đăng ký, có khả năng thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài. Chủ nhiệm đề tài có thể đăng ký các thành viên tham gia phối hợp hỗ trợ đề tài (sinh viên chủ nhiệm đề tài được đăng ký đồng tác giả).

    * Các Tiểu ban KH&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn CBGV, HSSV đăng ký đề tài (sáng kiến kinh nghiệm) theo cấp độ phù hợp với nội dung nghiên cứu.

II. Hồ sơ và thời gian đăng ký

1. Hồ sơ đăng ký (các mẫu biểu thực hiện công tác nghiên cứu khoa học có ở cuối thông báo này)

    - Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ (theo mẫu số 01)

    - Dự toán kinh phí (Các tác giả có sử dụng kinh phí nghiên cứu phải lập dự toán chi tiết theo mẫu số 02)

    - Bản tổng hợp của Tiểu ban KH&ĐT (theo mẫu số 3a)

    - Biên bản họp xét duyệt của Tiểu ban KH&ĐT (kèm theo tổng hợp kết quả bỏ phiếu:  mẫu 4a và 4c)

    - Văn bản của Tiểu ban đề nghị Hội đồng KH&ĐT Nhà trường xét duyệt đối với những đăng ký đề tài được từ 2/3 số người của Tiểu ban trở lên đồng ý.

2. Thời gian đăng ký

    - Đăng ký và thông qua Tiểu ban KH&ĐT phòng, khoa: Trước ngày 14 tháng 10 năm 2015.

    - Nộp hồ sơ đăng ký đề tài (sáng kiến kinh nghiệm) về Hội đồng KH&ĐT (Đ/c Nguyễn Văn Toàn): Trước ngày 20 tháng 10 năm 2015.

III. Hồ sơ báo cáo và thời gian xét duyệt nghiệm thu

1. Hồ sơ báo cáo

    - Đơn xin báo cáo nghiệm thu (theo mẫu số 05)

    - Phiếu đăng ký và thuyết minh (theo mẫu số 06) và sản phẩm kèm theo (giáo trình, bài giảng, tài liệu…đóng thành quyển riêng và đĩa CD kèm theo File).

    - Phiếu đánh giá nghiệm thu và phiếu tổng hợp điểm nghiệm thu của Tiểu ban KH&ĐT (mẫu số 08 và 09).

    - Bản tổng hợp báo cáo đề tài NCKH của Tiểu ban KH&ĐT (theo mẫu 3b)

    - Biên bản họp tiểu ban (kèm theo tổng hợp kết quả bỏ phiếu:  mẫu 4a và 4c)

    - Văn bản của Tiểu ban đề nghị Hội đồng KH&ĐT Nhà trường xét duyệt đối với những đề tài được từ 2/3 số người của Tiểu ban trở lên đồng ý.

    + Đề tài (sáng kiến kinh nghiệm) chưa hết thời gian nghiên cứu, đề tài xin gia hạn phải báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả kèm theo (mẫu số 07)

    * Các loại biểu mẫu đã được ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-CĐCNCP  ngày 27/5/2013; trường hợp đặc biệt  các nhân và đơn vị điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của đề tài (sáng kiến kinh nghiệm).

2. Thời gian xét duyệt nghiệm thu

    - Xét duyệt tại Tiểu ban KH&ĐT: Đợt 1 trước 15/3/2016, đợt 2 trước 20/9/2016.

    - Nộp hồ sơ về Hội đồng KH&ĐT (Đ/c Toàn): Đợt 1 trước 20/3/2016, đợt 2 trước 30/9/2016 (Các tác giả xin gia hạn thời gian nộp theo quy định của Hội đồng).

    Căn cứ nội dung Thông báo các đơn vị trong trường chủ động xây dựng kế hoạch của Tiểu ban KH&ĐT trên cơ sở kế hoạch chung của Nhà trường, tư vấn cho cán bộ, giáo viên lựa chọn đề tài, hướng nghiên cứu,... và tổ chức thực hiện.

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KH&ĐT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Văn Thạch

Lúc 15:25, Ngày 06 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG