Thông báo Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

(THÔNG BÁO Số: 597/TB-CĐCNCP)

    Căn cứ Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Hội đồng Khoa học và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-CĐCNCP ngày 27/5/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả;
    Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2014 - 2015, Hội đồng khoa học và đào tạo (KH&ĐT) Thông báo Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học trong năm học 2014 - 2015 như sau:

  I. Nội dung, yêu cầu đối với đề tài NCKH
  1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ
    1.1. Các yêu cầu đối với đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ
    Có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt và lâu dài của sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực hoặc Nhà nước. Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… được thực hiện theo các quy định đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ.
    1.2. Chủ nhiệm đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ
Mỗi đề tài cấp Bộ do một cán bộ khoa học chủ trì (Mỗi cán bộ khoa học chỉ nên chủ trì 01 đề tài cấp Tỉnh, Bộ). Chủ trì đề tài là những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, trung thực, có khả năng tổ chức và tập hợp đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài.
2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
    2.1. Các yêu cầu đối với đề tài cấp trường
    Đề tài NCKH phải đem lại sản phẩm hoặc là các công trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt và lâu dài của công tác quản lý, sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo của Nhà trường, bao gồm:
    Các đề tài nghiên cứu thiết kế - chế tạo hoặc nhân bản mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục và đào tạo của Nhà trường.
    Đề tài biên soạn mới chương trình, giáo trình, bài giảng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bài giảng, môn học (học phần hoặc modul) ≥ 02 ĐVHT (02 Tín chỉ) trong chương trình đào tạo của Nhà trường.
    Nghiên cứu xây dựng đề án mở rộng các ngành nghề đào tạo, đề án phát triển Nhà trường, những vấn đề lí luận và thực tiễn trong đào tạo theo tín chỉ, đào tạo nghề theo modul… vận dụng vào điều kiện thực tế của Nhà trường.
    Nghiên cứu biên soạn lại chương trình, giáo trình ≥ 03 ĐVHT (03 Tín chỉ), trong đó nội dung mới ≥ 30%. Nghiên cứu cải tiến biểu mẫu, sổ sách, phương tiện dạy học… phục vụ chung cho công tác quản lý, giáo dục và đào tạo trong Nhà trường.
    Nghiên cứu biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm ≥ 100 câu hỏi/02 ĐVHT (01 Tín chỉ), Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và HSSV ≥ 120 trang.
    Các đề tài khác theo đề xuất của tác giả và Tiểu ban KH&ĐT, được Hội đồng KH&ĐT phê duyệt.
    Thời gian thực hiện đề tài NCKH cấp Trường từ 05 tháng đến 01 năm, trường hợp có lý do chính đáng có thể kéo dài thêm không quá 04 tháng; Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… phải đảm bảo theo các quy định của Nhà trường.
    2.2. Chủ nhiệm đề tài cấp trường
    Mỗi đề tài do một cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên chủ trì. Chủ nhiệm đề tài phải đúng trình độ chuyên môn, đang trực tiếp giảng dạy môn học (học phần) hoặc đang thực hiện công việc liên quan trong đề tài đăng ký, có khả năng thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài. Chủ nhiệm đề tài có thể đăng ký các thành viên tham gia phối hợp là đồng tác giả hoặc hỗ trợ đề tài.
3. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa (phòng)
    3.1. Các yêu cầu đối với đề tài cấp khoa (phòng)
    Có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt của sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo Nhà trường, bao gồm:
Các đề tài nghiên cứu cải tiến biểu mẫu, sổ sách, phương tiện dạy học phục vụ cho bộ môn, cá nhân trong đơn vị phòng, khoa, trung tâm.
    Đề tài biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bài giảng, môn học (học phần hoặc modul) từ 01 đến dưới 02 ĐVHT (02Tín chỉ) trong chương trình đào tạo của Nhà trường.
    Nghiên cứu biên soạn lại chương trình, giáo trình ≥ 02 ĐVHT (02 Tín chỉ), trong đó nội dung mới ≥ 30%.
    Nghiên cứu biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm ≥ 70 câu hỏi/02 ĐVHT (01 Tín chỉ), Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên ≥ 70 trang.
    Các đề tài khác theo đề xuất của tác giả, được Tiểu ban KH&ĐT phê duyệt, Hội đồng KH&ĐT chấp thuận.
    Thời gian thực hiện đề tài NCKH cấp Khoa (phòng) từ 04 tháng đến 06 tháng, trường hợp có lý do chính đáng có thể kéo dài thêm ≤ 02 tháng; Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… phải đảm bảo theo các quy định của Nhà trường.
    3.2. Chủ nhiệm đề tài cấp khoa (phòng)
    Mỗi đề tài do một cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, sinh viên chủ trì. Chủ nhiệm đề tài phải đúng trình độ chuyên môn, đang trực tiếp giảng dạy môn học (học phần), hoặc đang thực hiện công việc liên quan trong đề tài đăng ký, có khả năng thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài. Chủ nhiệm đề tài có thể đăng ký các thành viên tham gia phối hợp hỗ trợ đề tài (sinh viên chủ nhiệm đề tài được đăng ký đồng tác giả).
    Các Tiểu ban KH&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tự đề xuất đăng ký và thực hiện đề tài theo nhóm hoặc có thể là một phần đề tài của giáo viên.
    II. Hồ sơ, thời gian và nội dung xét duyệt đăng ký đề tài (Sáng kiến kinh nghiệm)
    1. Hồ sơ đăng ký
    - Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ (theo mẫu số 01)
    - Dự toán kinh phí (nếu có, theo mẫu số 02)
    - Bản tổng hợp của Tiểu ban KH&ĐT (theo mẫu số 3a)
    - Biên bản họp xét duyệt của Tiểu ban KH&ĐT (kèm theo tổng hợp kết quả bỏ phiếu: mẫu 4a và 4c)
    - Văn bản của Tiểu ban đề nghị Hội đồng KH&ĐT Nhà trường xét duyệt đối với những đăng ký đề tài được từ 2/3 số người của Tiểu ban trở lên đồng ý.
    2. Thời gian và nội dung xét duyệt đăng ký
    - Trước ngày 14 tháng 10 năm 2014, đăng ký và thông qua Tiểu ban KH&ĐT phòng, khoa:
    + Các Tiểu ban tổ chức, hướng dẫn cho các tác giả lựa chọn đăng ký tên đề tài, xác định mục tiêu, nội dung, dự kiến kết quả và thời gian nghiên cứu (Không đăng ký đề tài như các đề cương chi tiết học phần đã quy đổi và báo thành giờ dạy).
    + Tiểu ban kiểm tra, tổng hợp (thực hiện điều chỉnh, sửa chữa- nếu có) sau đó tổ chức họp tham gia ý kiến và bỏ phiếu cho từng đề tài.
    + Lập hồ sơ báo cáo Hội đồng khoa học và đào tạo.
    - Trước ngày 20 tháng 10 năm 2014, nộp hồ sơ đăng ký đề tài về Hội đồng KH&ĐT (Đ/c Nguyễn Văn Toàn):
    + Thường trực và Thư ký Hội đồng kiểm tra và tổng hợp đăng ký đề tài trên cơ sở các Tiểu ban đã xét và đề nghị.
    + Tổ chức họp Hội đồng thảo luận thông qua đăng ký đề tài cấp khoa và bỏ phiếu cho các đăng ký đề tài cấp trường.
    + Ra Quyết định giao thực hiện đề tài, thời gian thực hiện đề tài được giao theo thời gian đăng ký của tác giả và Quy định của Hội đồng.
    III. Hồ sơ báo cáo, thời gian và nội dung xét duyệt nghiệm thu đề tài (Sáng kiến kinh nghiệm)
    1. Hồ sơ báo cáo
    - Đơn xin báo cáo nghiệm thu (theo mẫu số 05)
    - Phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài (theo mẫu số 06) và sản phẩm kèm theo (nếu sản phẩm là giáo trình, bài giảng, tài liệu…đóng thành quyển riêng và đĩa CD kèm theo File hoặc chuyển File qua Email nguyenvantoan@cdcncp.edu.vn ).
    - Phiếu đánh giá nghiệm thu và phiếu tổng hợp điểm nghiệm thu của Tiểu ban KH&ĐT (mẫu số 08 và 09).
    - Bản tổng hợp báo cáo đề tài NCKH của Tiểu ban KH&ĐT (theo mẫu 3b)
    - Biên bản họp tiểu ban (kèm theo tổng hợp kết quả bỏ phiếu: mẫu 4a và 4c)
    - Văn bản của Tiểu ban đề nghị Hội đồng KH&ĐT Nhà trường xét duyệt đối với những đề tài cáp trường được từ 2/3 số người của Tiểu ban trở lên đồng ý.
    + Đề tài chưa hết thời gian nghiên cứu, đề tài xin gia hạn phải báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả kèm theo (mẫu số 07)
* Các loại biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH đã được ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-CĐCNCP ngày 27/5/2013; trường hợp đặc biệt cá nhân và đơn vị điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của đề tài.
2. Thời gian và nội dung xét duyệt nghiệm thu
    - Xét duyệt tại Tiểu ban KH&ĐT: Đợt 1 trước 15/3/2015, đợt 2 trước 20/9/2015.
    + Các tác giả nộp Đơn xin báo cáo nghiệm thu, Phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài, sản phẩm và các tài liệu kèm theo … (nếu có) về Tiểu ban KH&ĐT theo thời gian được giao trong Quyết định hoặc thời gian gia hạn được Hội đồng cho phép.
    + Tiểu ban phân công kiểm tra, phản biện và lập các biên bản theo quy định của từng đề tài.
    + Tổ chức họp đánh giá nghiệm thu, bỏ phiếu cho các đề tài cấp khoa, phòng và đề nghị Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường đạt yêu cầu.
    - Nộp hồ sơ về Hội đồng KH&ĐT (Đ/c Nguyễn Văn Toàn): Đợt 1 trước 20/3/2015, đợt 2 trước 30/9/2015 (Các đề tài xin gia hạn thời gian xét duyệt tại Tiểu ban và nộp hồ sơ theo thời gian được Hội đồng cho phép gia hạn).
    + Thường trực và Thư ký Hội đồng kiểm tra và tổng hợp báo cáo đề tài trên cơ sở các Tiểu ban đã xét và đề nghị.
    + Hội đồng phân công kiểm tra, thẩm định và lập các biên bản theo quy định của từng đề tài.
    + Tổ chức họp Hội đồng thảo luận thông qua báo cáo đề tài cấp khoa và bỏ phiếu cho các báo cáo đề tài cấp trường.
    Căn cứ nội dung Thông báo các đơn vị trong trường chủ động xây dựng kế hoạch của Tiểu ban KH&ĐT trên cơ sở kế hoạch chung của Nhà trường, tư vấn cho cán bộ, giáo viên lựa chọn đề tài, hướng nghiên cứu,... và tổ chức thực hiện.

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 8 năm 2014
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KH&ĐT
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
ThS. Phan Văn Thạch

Lúc 15:23, Ngày 06 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG