Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả năm 2013

 
(Kèm theo Quyết định số: 362/QĐ-CĐCNCP ngày 27/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)
 
 
     Điều 1. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng khoa học và đào tạo
     1. Chức năng: Hội đồng khoa học và đào tạo (KH&ĐT) là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:
     - Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của Nhà trường;
     - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên.
     2. Nhiệm vụ:
     2.1. Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo.
     2.2. Xây dựng phương hướng phát triển nghiên cứu khoa học (NCKH) và công nghệ; nội dung, kế hoạch tổ chức, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học; các vấn đề về thực hành, thực tập, thực nghiệm khoa học của nhà trường.
     2.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và qui hoạch đội ngũ cán bộ của các đơn vị trong trường.
     2.4. Đánh giá về chất lượng dạy - học của Nhà trường.
     2.5. Xét duyệt và tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, đề nghị đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ để xét và công nhận.
     2.6. Đề nghị khen thưởng các sáng kiến, đề tài nghiên cứu có chất lượng tốt.
     2.7. Thảo luận và thông qua các phương pháp cơ bản về NCKH và công nghệ trong phạm vi nhà trường, trên cơ sở các chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương và các ban ngành khác có liên quan. Phối hợp các đơn vị ở địa phương, nhằm thúc đẩy việc hợp tác nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
     2.8. Tổ chức giám sát, đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả công tác khoa học và đào tạo với cấp thẩm quyền.
     Điều 2. Quyền hạn của Hội đồng KH&ĐT
     Ngoài việc tư vấn cho Hiệu trưởng, Hội đồng KH&ĐT, với tư cách là tổ chức khoa học - đào tạo được kiến nghị những vấn đề liên quan đến chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước (khi được yêu cầu);
     Trong trường hợp cần thiết Hội đồng KH&ĐT có quyền đề nghị Hiệu trưởng và cấp trên xem xét đối với những nội dung chương trình môn học, học phần có sự trùng lặp về mặt chuyên môn để điều chỉnh;
     Kiến nghị với Hiệu trưởng và các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh phương hướng và nội dung trong kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ của Nhà trường trong từng thời kỳ.
     Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng KH&ĐT và Tiểu ban KH&ĐT
     1. Hội đồng KH&ĐT
     Hội đồng KH&ĐT  có từ 17 đến 21 thành viên, thành phần gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng các phòng, khoa, trung tâm và một số cán bộ, giáo viên; Hội đồng được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính.
     Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng do Hội đồng bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín; Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng theo kết quả bỏ phiếu và quyết nghị của Hội đồng.
     Các Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng đề xuất, Hội đồng thông qua và được Hiệu trưởng bổ nhiệm; Trong số các Phó Chủ tịch có Phó Chủ tịch thường trực có nhiệm vụ thay mặt Chủ tịch Hội đồng duyệt chương trình làm việc và các báo cáo đưa ra thảo luận tại các kỳ họp của Hội đồng.
     2. Tiểu ban KH&ĐT
     Các phòng, khoa, trung tâm được thành lập tiểu ban KH&ĐT của đơn vị, với số thành viên 3 hoặc 5 người, trong thành phần: Trưởng, phó đơn vị các trưởng bộ môn, cán bộ Công đoàn, viên chức trong phòng, khoa, trung tâm.
     Hiệu trưởng ký Quyết định thành lập các Tiểu ban KH&ĐT của các đơn vị và Trưởng các tiểu ban trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng và trưởng phòng Tổ chức hành chính.
     Điều 4. Chế độ sinh hoạt của Hội đồng KH&ĐT và các Tiểu ban
     1.  Hội đồng KH&ĐT trường sinh hoạt định kỳ (6 tháng 1 lần); khi cần  thiết thì có thể có các phiên họp bất thường. Chủ trì phiên họp là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng. Phiên họp đầu tiên của Hội đồng khoa học và Đào tạo trường được tiến hành vào đầu mỗi năm học.
     2. Tiểu ban KH&ĐT sinh hoạt định kỳ (3 tháng 1 lần): Chủ trì mỗi phiên họp do Trưởng tiểu ban.
     3. Hội đồng và các Tiểu ban sinh hoạt theo nguyên tắc tập thể, dân chủ bàn bạc, các Quyết nghị của Hội đồng KH&ĐT và Tiểu ban KH&ĐT là cơ sở tư vấn cho Hiệu trưởng.
     Các ý kiến trong phiên họp của Hội đồng hay Tiểu ban sẽ được phản ánh đầy đủ bằng biên bản do Thư ký hội đồng hay tiểu ban ghi chép và báo cáo Chủ tịch hội đồng, Trưởng tiểu ban.
     Điều 5. Nghiên cứu khoa học
     1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ
     1.1. Các yêu cầu đối với đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ
     Có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt và lâu dài của sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực hoặc Nhà nước.
     Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… được thực hiện theo các quy định đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ.
     1.2. Chủ nhiệm đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ
     Mỗi đề tài cấp Bộ do một cán bộ khoa học chủ trì (Mỗi cán bộ khoa học chỉ nên chủ trì 01 đề tài cấp Tỉnh, Bộ). Chủ trì đề tài là những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, trung thực, có khả năng tổ chức và tập hợp đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài.
     2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
     2.1. Các yêu cầu đối với đề tài cấp trường
     Đề tài NCKH phải đem lại sản phẩm hoặc là các công trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt và lâu dài của công tác quản lý, sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo của Nhà trường, bao gồm:
     Các đề tài nghiên cứu thiết kế - chế tạo hoặc nhân bản mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục và đào tạo của Nhà trường.
     Đề tài biên soạn mới chương trình, giáo trình, bài giảng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bài giảng, môn học (học phần hoặc modul) ≥ 02 ĐVHT (02Tín chỉ) trong chương trình đào tạo của Nhà trường.
     Nghiên cứu xây dựng đề án mở rộng các ngành nghề đào tạo, đề án phát triển Nhà trường, những vấn đề lí luận và thực tiễn trong đào tạo theo tín chỉ, đào tạo nghề theo modul…  vận dụng vào điều kiện thực tế của Nhà trường.
     Nghiên cứu  biên soạn lại chương trình, giáo trình ≥ 03 ĐVHT (03 Tín chỉ), trong đó nội dung mới ≥ 30%. Nghiên cứu cải tiến biểu mẫu, sổ sách, phương tiện dạy học… phục vụ chung cho công tác quản lý, giáo dục và đào tạo trong Nhà trường.
     Nghiên cứu biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm ≥ 100 câu hỏi/02 ĐVHT (01Tín chỉ), Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên ≥ 120 trang.
     Các đề tài khác theo đề xuất của tác giả và Tiểu ban KH&ĐT, được Hội đồng KH&ĐT phê duyệt.
     Thời gian thực hiện đề tài NCKH cấp Trường từ 05 tháng đến 01 năm, trường hợp có lý do chính đáng có thể kéo dài thêm không quá 04 tháng; Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… phải đảm bảo theo các quy định của Nhà trường.
     2.2. Chủ nhiệm đề tài cấp trường
     Mỗi đề tài do một cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên chủ trì. Chủ nhiệm đề tài phải đúng trình độ chuyên môn, đang trực tiếp giảng dạy môn học (học phần) hoặc đang thực hiện công việc liên quan trong đề tài đăng ký, có khả năng thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài. Chủ nhiệm đề tài có thể đăng ký các thành viên tham gia phối hợp là đồng tác giả hoặc hỗ trợ đề tài.
     3. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa (phòng)
     3.1. Các yêu cầu đối với đề tài cấp khoa (phòng)
     Có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt của sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo Nhà trường, bao gồm:
     Các đề tài nghiên cứu cải tiến biểu mẫu, sổ sách, phương tiện dạy học phục vụ cho bộ môn, cá nhân trong đơn vị phòng, khoa, trung tâm.
     Đề tài biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bài giảng, môn học (học phần hoặc modul) từ 01 đến dưới 02 ĐVHT (02Tín chỉ) trong chương trình đào tạo của Nhà trường.
     Nghiên cứu  biên soạn lại chương trình, giáo trình ≥ 02 ĐVHT (02Tín chỉ), trong đó nội dung mới ≥ 30%.
     Nghiên cứu biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm ≥ 70 câu hỏi/02 ĐVHT (01Tín chỉ), Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên ≥ 70 trang.
     Các đề tài khác theo đề xuất của tác giả, được Tiểu ban KH&ĐT phê duyệt, Hội đồng KH&ĐT chấp thuận.
     Thời gian thực hiện đề tài NCKH cấp Khoa (phòng) từ 04 tháng đến 06 tháng, trường hợp có lý do chính đáng có thể kéo dài thêm ≤ 02 tháng; Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… phải đảm bảo theo các quy định của Nhà trường.
     3.2. Chủ nhiệm đề tài cấp khoa (phòng)
     Mỗi đề tài do một cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, sinh viên chủ trì. Chủ nhiệm đề tài phải đúng trình độ chuyên môn, đang trực tiếp giảng dạy môn học (học phần), hoặc đang thực hiện công việc liên quan trong đề tài đăng ký, có khả năng thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài. Chủ nhiệm đề tài có thể đăng ký các thành viên tham gia phối hợp hỗ trợ đề tài (sinh viên chủ nhiệm đề tài được đăng ký đồng tác giả).
     Các Tiểu ban KH&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tự đề xuất đăng ký và thực hiện đề tài theo nhóm hoặc có thể là một phần đề tài của giáo viên.
     Điều 6. Quy trình đăng ký, kiểm tra đánh giá và xét duyệt đề tài NCKH
     1. Đăng ký đề tài NCKH
     1.1. Cấp Tiểu ban KH&ĐT
     Trưởng tiểu ban triệu tập các thành viên tiểu ban KH&ĐT và các tác giả trong đơn vị để xét đăng ký đề tài, sau khi đã tổng hợp và kiểm tra hồ sơ đăng ký theo đúng quy định: Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ (theo mẫu số 1). Dự toán kinh phí (nếu có, theo mẫu số 2) và bản tổng hợp của Tiểu ban (mẫu số 3a)
     Thư ký tiểu ban KH&ĐT báo cáo tổng hợp về tất cả các đề tài của các tác giả trong đơn vị mình đăng ký, các thành viên Tiểu ban tham gia ý kiến: Tên đề tài, mục tiêu, tính cấp thiết và nội dung đề tài… Thư ký tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Tiểu ban KH&ĐT cho từng đề tài, tác giả đề tài trao đổi thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉnh sửa (nếu có).
     Các thành viên của Tiểu ban KH&ĐT bỏ phiếu từng đề tài (mẫu số 4a), thư ký tổng hợp (theo mẫu 4c), đề tài đạt yêu cầu khi có số phiếu đồng ý ≥ 2/3 tổng số thành viên tiểu ban.
     Tiểu ban lập hồ sơ báo cáo Hội đồng KH&ĐT: Hồ sơ đăng ký đề tài bao gồm các biểu mẫu trên được xét ở tiểu ban (đã được chỉnh sửa sau khi họp) và biên bản tổng hợp ý kiến của tiểu ban đối với từng đề tài.
     1.2. Cấp Hội đồng HĐKH&ĐT
     Chủ tịch HĐKH&ĐT triệu tập các thành viên Hội đồng để xét duyệt đăng ký đề tài trên cơ sở các tiểu ban đã xét và đề nghị.
     Thư ký Hội đồng KH&ĐT báo cáo tổng hợp các đề tài đảm bảo yêu cầu về nội dung và hồ sơ đăng ký… của các đơn vị, các thành viên Hội đồng thảo luận cho ý kiển với đăng ký đề tài cấp khoa và bỏ phiếu thông qua đăng ký đề tài cấp trường. Đề tài cấp trường được giao thực hiện khi có số phiếu đồng ý ≥ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng. Đề tài cấp Tỉnh, Bộ do Tỉnh, Bộ phê duyệt theo đề nghị của nhà trường sau khi có ý kiến tư vấn của Hội đồng KH&ĐT.
     2. Kiểm tra đánh giá đề tài NCKH
     2.1. Cấp Tiểu ban KH&ĐT
     Chủ nhiệm đề tài phải hoàn tất và gửi toàn bộ hồ sơ báo cáo về Tiểu ban trước ngày xin nghiệm thu. Hồ sơ báo cáo được đóng thành quyển, bao gồm:
     Đơn xin báo cáo nghiệm thu (mẫu số 5),
     Báo cáo thuyết minh đề tài (mẫu số 6) và sản phẩm kèm theo (sản phẩm là giáo trình, bài giảng, tài liệu…đóng thành quyển riêng và đĩa CD kèm theo File).
     Dự toán kinh phí đã được Hiệu trưởng phê duyệt (nếu có)
     Các biên bản phản biện, nghiệm thu đã thực hiện.
     Đề tài chưa hết thời gian nghiên cứu và đề tài chưa hoàn thành, báo cáo tiến độ thực hiện (mẫu số 7), kèm theo kết quả đã thực hiện.
     Tiểu ban phân công thành viên kiểm tra, phản biện, đánh giá đề tài đã được Hội đồng khoa học & đào tạo Nhà trường giao (trừ các đề tài đã được nghiệm thu theo kế hoạch chuyên môn hoặc đã có Quyết định ban hành), khi có đủ hồ sơ theo quy định.
     2.2. Cấp Hội đồng HĐKH&ĐT
     Theo kế hoạch nghiệm thu đề tài, trên cơ sở tổng hợp các đề tài của Tiểu ban KH&ĐT và hồ sơ báo cáo, Hội đồng KH&ĐT Nhà trường phân công thành viên Hội đồng kiểm tra, đánh giá đề tài (trừ các đề tài đã được nghiệm thu theo kế hoạch chuyên môn hoặc đã có Quyết định ban hành).
     Nội dung kiểm tra theo hồ sơ báo cáo và sản phẩm thực tế, nội dung đánh giá theo các tiêu chuẩn trong biểu mẫu số 8, đề tài có số điểm đánh giá đạt yêu cầu theo mẫu số 8 được đưa ra đánh giá nghiệm thu trong phiên họp Hội đồng.
     3. Xét duyệt nghiệm thu đề tài NCKH
     3.1. Cấp Tiểu ban KH&ĐT
     Trưởng tiểu ban triệu tập các thành viên tiểu ban KH&ĐT và các tác giả để xét đề tài cấp trường và nghiệm thu đề tài cấp khoa (phòng), sau khi đã tổng hợp (mẫu số 3b) và kiểm tra, phản biện, đánh giá hồ sơ báo cáo của các tác giả.
     Thư ký tiểu ban KH&ĐT báo cáo tổng hợp về tất cả các đề tài của các tác giả trong đơn vị mình, các tác giả thuyết minh đề tài đã hoàn thành hoặc trình bày lý do chưa hoàn thành đề tài…, các thành viên Tiểu ban tham gia ý kiến, Thư ký tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Tiểu ban KH&ĐT cho từng đề tài, tác giả đề tài trao đổi và tiếp thu ý kiến chỉnh sửa (nếu có).
     Tiểu ban KH&ĐT đánh giá nghiệm thu đối với cả đề tài cấp khoa (phòng) và cấp trường (mẫu số 8 và 9), đồng thời bỏ phiếu cho các đề tài cấp khoa (phòng) có số điểm nghiệm thu đạt yêu cầu theo mẫu số 8 trở lên (Mẫu số 4b, 4c); đề tài được nghiệm thu và báo cáo Hội đồng khi có từ 2/3 số người của Tiểu ban đồng ý.
     Tiểu ban KH&ĐT tổng hợp các đề tài cấp trường của đơn vị đạt yêu cầu theo mẫu số 8 và các đề tài cấp khoa được nghiệm thu để gửi hồ sơ về Thường trực Hội đồng KH&ĐT Nhà trường, cùng với hồ sơ báo cáo và ý kiến giải quyết đối với đề tài chưa hoàn thành, báo cáo tiến độ…
     3.2. Cấp Hội đồng HĐKH&ĐT
     Chủ tịch HĐKH&ĐT triệu tập các thành viên Hội đồng, Trưởng các tiểu ban để xét duyệt, nghiệm thu các đề tài; Thường trực Hội đồng KH&ĐT trình bày báo cáo tổng hợp đề tài của các đơn vị, các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng được phân công kiểm tra, đánh giá cho từng đề tài.
     Các thành viên Hội đồng thảo luận, cho ý kiến với đề tài cấp khoa (phòng), đề tài xin gia hạn, đề tài báo cáo tiến độ và bỏ phiếu thông qua đề tài cấp trường.
     Thư ký Hội đồng tổng hợp kết quả bỏ phiếu của các thành viên trong Hội đồng và báo cáo kết quả từng đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho các thành viên hội đồng biết, đề tài cấp trường được công nhận khi có số phiếu đồng ý ≥ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng.
     Thường trực Hội đồng hoàn thiện các thủ tục báo cáo Hiệu trưởng Quyết định công nhận kết quả các đề tài NCKH và khen thưởng đề tài cấp trường. Báo cáo đề nghị nghiệm thu đối với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ (nếu có).
     Điều 7. Thời gian đăng ký và xét duyệt đề tài NCKH
    1. Thời gian đăng ký đề tài NCKH
     Hàng năm, các Tiểu ban hướng dẫn cho các cán bộ, viên chức trong đơn vị đăng ký đề tài NCKH các cấp:
     Thời gian đăng ký và thông qua Tiểu ban KH&ĐT phòng, khoa: Trước ngày 14 tháng 10 hàng năm.
     Nộp hồ sơ đăng ký đề tài về thường trực Hội đồng KH&ĐT: Trước ngày 20 tháng 10 hàng năm.
     Thời gian họp Hội đồng xét duyệt đăng ký đề tài trong tháng 11 hàng năm.
     Sau khi đề tài đăng ký được Hội đồng KH&ĐT đồng ý, các đơn vị triển khai cho chủ nhiệm đề tài thực hiện, là nhiệm vụ được giao.
     2. Thời gian nghiệm thu đề tài NCKH
     Nghiệm thu tại Tiểu ban KH&ĐT: Đợt 1 trước ngày 15 tháng 3, đợt 2 trước ngày 20 tháng 9 hàng năm.
      Hồ sơ đề tài NCKH đơn vị đã xét gửi về Thường trực Hội đồng KH&ĐT Nhà trường đợt 1 trước ngày 20 tháng 3, đợt 2 trước ngày 30 tháng 9 hàng năm để tập hợp trình Hội đồng KH&ĐT xét duyệt.
     Thời gian họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt đề tài NCKH đợt 1 trong tháng 4; đợt 2 trong tháng 11 hàng năm.
     Điều 8. Kinh phí hoạt động của các Hội đồng KH & ĐT
     Các thành viên thuộc Hội đồng KH&ĐT Nhà trường làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
     Nguồn kinh phí chi cho các hoạt động của Hội đồng KH&ĐT từ nguồn kinh phí của Nhà nước, được áp dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành.
     Điều 9. Tổ chức thực hiện
     Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các văn bản liên quan đến công tác khoa học và đào tạo của Trường trước đây
     Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc các cá nhân, đơn vị phản ánh kịp thời về thường trực Hội đồng để báo cáo lãnh đạo sửa đổi bổ sung cho phù hợp.
     Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề nghị, Hiệu trưởng quyết định./.
Cẩm Phả, ngày 5 tháng 7 năm 2013
 HIỆU TRƯỞNG
 

Lúc 15:22, Ngày 06 tháng 09 năm 2018
Bình luận

Phiếu thăm dò

 • Bạn đã tốt nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả và bạn hiện đang:
 • Làm việc đúng chuyên ngành
 • Làm việc không đúng chuyên ngành
 • Đang tìm việc
 • Chờ học tiếp

Thông tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
 • CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
 • Công Ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
 • CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG